Autorisationsloven Kapitel 14

Denne konsoliderede version af autorisationsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Lov nr. 451 af 22. maj 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023,
som ændret ved lov nr. 737 af 13. juni 2023, lov nr. 739 af 13. juni 2023 og lov nr. 1778 af 28. december 2023

Kapitel 14 1 Jordemødre
Autorisation
§ 55

Autorisation som jordemoder meddeles den, der har bestået dansk jordemodereksamen eller en udenlandsk eksamen, der kan sidestilles hermed, jf. §§ 2 og 3.

Stk. 2 Ret til at betegne sig som jordemoder har kun den, der har autorisation som jordemoder.

Stk. 3 Ret til at udøve jordemodervirksomhed har kun den, der har autorisation som jordemoder, jf. dog stk. 6.

Stk. 4 Virksomhed som jordemoder omfatter:

 • 1) Manuel palpation af livmoder og indførelse af apparatur i skeden med henblik på konstatering af svangerskab, samt varetagelse af forebyggende helbredsmæssige graviditetsundersøgelser under svangerskabet.

 • 2) Behovsundersøgelser og undersøgelser med henblik på at diagnosticere risikosvangerskaber.

 • 3) Udtagelse af blodprøver fra kvinden under graviditeten og i tilknytning til fødslen samt på det nyfødte barn.

 • 4) Udførelse af hindeløsning med henblik på fødselsmodning.

 • 5) Fødselshjælp til den fødende kvinde og barnet under spontane fødsler, der forløber uden komplikationer.

 • 6) Anlæggelse af steriltvandspapler.

 • 7) Anlæggelse af kort perifert venekateter.

 • 8) Punktur af fosterhinderne i fødslens aktive fase.

 • 9) Anlæggelse af kateter med henblik på tømning af urinblæren hos kvinden.

 • 10) Anlæggelse af episiotomi og udførelse af sutureringer.

 • 11) Sugning af nyfødte i forbindelse med fødslen for fostervand og sekret.

 • 12) Anvendelse af visse nærmere bestemte vacciner og lægemidler.

Stk. 5 Indenrigs- og Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om den virksomhed, der er omfattet af stk. 4.

Stk. 6 Lægers virksomhed berøres ikke af bestemmelserne i stk. 3-5.

Jordemoderens pligter
§ 56

Er der ved en fødsel tilkaldt læge, påhviler det jordemoderen at bistå denne under den behandling, som lægen skønner det nødvendigt at foretage.

§ 57

En jordemoder skal yde den nødvendige jordemoderhjælp, når hurtig jordemoderhjælp efter de foreliggende oplysninger er af afgørende betydning. Dette gælder dog ikke, hvis jordemoderen har gyldigt forfald eller rettidig jordemoderhjælp kan ydes af en anden, som efter forholdene er nærmere dertil.