14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EGTS-loven Kapitel 3

Lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af egts-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 346 af 14. april 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

EGTS-loven

Kapitel 3
1
Forarbejder

Registrering

§4 Ledelsen for en EGTS med hjemsted i Danmark skal anmelde den pågældende EGTS til registrering i Erhvervsstyrelsen. Som bilag til anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen skal vedlægges godkendelse af anmodninger efter § 3 og tilsvarende godkendelser fra de relevante kompetente udenlandske myndigheder.

§5 En EGTS med hjemsted i Danmark er pligtig og eneberettiget til i sit navn at benytte betegnelsen »europæisk gruppe for territorialt samarbejde« eller forkortelser, der er dannet deraf.

Stk. 2 Navnet på en EGTS med hjemsted i Danmark skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervsstyrelsen. I navnet må ikke optages slægtsnavn, firma, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer EGTS’en, eller noget, som kan forveksles hermed.

Stk. 3 Navnet på en EGTS med hjemsted i Danmark må ikke være egnet til at vildlede. Navnet må ikke indeholde angivelse af foretagender, der ikke står i forbindelse med EGTS’ens formål. Angiver navnet en bestemt virksomhed, må det ikke bibeholdes uforandret, når virksomhedens art væsentligt forandres.

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på binavne for en EGTS med hjemsted i Danmark. Ved benyttelse af binavnet skal EGTS’ens hovednavn tilføjes binavnet i parentes.

Stk. 5 En EGTS med hjemsted i Danmark skal på breve og andre forretningspapirer samt på sin hjemmeside angive navn, hjemsted (hovedkontor) og registreringsnummer.

§6 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for anmeldelse af en EGTS, gebyr for sådan anmeldelse, gebyr for offentliggørelse i forbindelse med anmeldelse og gebyr for udskrifter m.v. Erhvervsstyrelsen kan desuden fastsætte gebyr for rykkerskrivelse m.v. ved for sen betaling.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om registrering og offentliggørelse af en EGTS med hjemsted i Danmark, herunder registrering og offentliggørelse af dennes aftale, vedtægter, ledelse og revisor.

Stk. 3 Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til §§ 4 og 5 og forskrifter udstedt i henhold til § 6, stk. 1 og 2, kan indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende EGTS.

profile photo
Profilside