Kvælstofafgiftsloven § 36

Denne konsoliderede version af kvælstofafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Lov nr. 418 af 26. juni 1998,
jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 24. maj 2022,
som ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og lov nr. 755 af 13. juni 2023

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 36

Loven træder i kraft den 1. august 1998. Bestemmelsen i stk. 3 træder dog i kraft den 1. juli 1998.

Stk. 2 Loven finder anvendelse på varer, der fra og med den 1. august 1998 udleveres fra eller forbruges i registrerede virksomheder, angives til fortoldning, medbringes eller modtages fra udlandet.

Stk. 3 Virksomheder, der skal registreres ved lovens ikrafttræden, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen senest den 15. juli 1998.

Stk. 4 Virksomheder, der skal registreres ved lovens ikrafttræden, skal opgøre lagerbeholdningen af afgiftspligtige varer og af varer, som har et indhold af afgiftspligtige bestanddele, den 1. august 1998. Såfremt lagerbeholdningen af sidstnævnte varer har et samlet indhold af kvælstof på 1.000 kg eller derover, skal virksomhederne indsende opgørelsen over denne lagerbeholdning til told- og skatteforvaltningen senest den 15. august 1998. Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regler for opgørelsen.

Stk. 5 Andre virksomheder, der med henblik på videresalg den 1. august 1998 har et lager af afgiftspligtige varer med et samlet indhold af kvælstof på 1.000 kg eller derover, eller af varer, som har et samlet indhold af afgiftspligtige bestanddele på 1.000 kg eller derover, skal senest den 15. august 1998 til told- og skatteforvaltningen fremsende en opgørelse over deres samlede lagerbeholdning den 1. august 1998. Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regler for opgørelsen.

Stk. 6 Virksomheder, der er omfattet af stk. 4 og 5, skal give told- og skatteforvaltningen adgang til at kontrollere opgørelserne ved eftersyn af lagre, forretningsbøger m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp.

Stk. 7 Virksomheder, der er omfattet af stk. 4, skal senest den 31. august 1998 indbetale afgift af den i stk. 4 nævnte lagerbeholdning af afgiftspligtige varer, der indgår som bestanddele i andre varer, til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 8 Virksomheder, der er omfattet af stk. 5, skal senest den 31. august 1998 indbetale afgift af den i stk. 5 nævnte lagerbeholdning til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 9 Betales afgift efter stk. 7 eller 8 ikke rettidigt, finder lovens § 14, stk. 2, tilsvarende anvendelse.