Kommunetilskudsloven (skatteudskrivningsforhøjelse) Kapitel 5

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Lov nr. 477 af 17. juni 2008,
som ændret ved lov nr. 709 af 25. juni 2010, lov nr. 751 af 25. juni 2014, lov nr. 1052 af 30. juni 2020, lov nr. 2614 af 28. december 2021 og lov nr. 679 af 03. juni 2023

Kapitel 5 1 Bemyndigelsesbestemmelser
§ 10

Indenrigs- og sundhedsministeren kan i særlige tilfælde undtage en kommune fra regulering af tilskud i henhold til § 2 i denne lov.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte kommuner indgår ikke i beregning af reguleringen af statens tilskud til kommuner i henhold til § 7.

§ 11

Indenrigs- og sundhedsministeren kan bestemme, at der ikke skal foretages nedsættelse af statens tilskud til kommunerne efter denne lov, hvis den samlede kommunale skatteforhøjelse ikke overstiger et af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat beløb.

Stk. 2 Hvis den samlede kommunale skattestigning overstiger et af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat beløb, jf. stk. 1, reducerer indenrigs- og sundhedsministeren inden for dette beløb en beregnet skattestigning for den enkelte kommune efter § 3.

§ 12

Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse og afregning af beløb i henhold til denne lov.

§ 13

(Ophævet)