14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kildeskattebekendtgørelsen Kapitel 7

Bekendtgørelse om kildeskat kapitel 7

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af kildeskattebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 499 af 27. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Kildeskattebekendtgørelsen

Kapitel 7

Beskatning af og indeholdelse i A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst

§20 Arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, for hvilken der skal foretages indeholdelse, samt A-indkomst, der kommer til udbetaling efter udløbet af den pågældende indtjeningsperiode, indkomstbeskattes i det indkomstår, hvori udbetalingen finder sted, jf. dog stk. 2 og 3. Har udbetaling ikke fundet sted på et tidspunkt, der ligger 6 måneder efter, at indkomstmodtageren har erhvervet endelig ret til den pågældende indkomst, er beløbet dog indkomstskattepligtigt på dette tidspunkt, jf. dog stk. 4-9.  2. pkt. gælder ikke A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, der udbetales af den indeholdelsespligtiges konkursbo. For løn under ferie, løn under afspadsering, løn under afvikling af opsparet/konverteret frihed og feriegodtgørelse fra arbejdsgivere med feriekortordninger uden feriekasser skal indeholdelse på grundlag af skattekort m.v. foretages senest 6 måneder efter afholdelse eller afvikling af henholdsvis ferie, afspadsering eller frihed.

Stk. 2 Feriegodtgørelse fra arbejdsgivere, der indbetaler til FerieKonto eller private feriekasser, beskattes løbende. Indeholdelse foretages på grundlag af den feriegodtgørelse, som er optjent af den løn m.v., jf. ferielovens § 19, som er opgjort med henblik på udbetaling m.v. for lønperioden.

Stk. 3 Feriegodtgørelse, der indbetales til FerieKonto eller en privat feriekasse ved ansættelsesforholdets ophør efter ferielovens § 16, stk. 4, samt afspadseringsgodtgørelse og kontant godtgørelse for opsparet/konverteret frihed, der tilfalder lønmodtageren ved ansættelsesforholdets ophør, beskattes i fratrædelsesåret. Indeholdelse skal foretages i fratrædelsesmåneden. 1. pkt. gælder ikke udbetalinger fra den indeholdelsespligtiges konkursbo.

Stk. 4 Kompensation for feriefridage, jf. § 2, stk. 5, i lov nr. 264 af 7. maj 1998 om fornyelse af visse kollektive overenskomster m.v., kontant godtgørelse for særlige feriefritimer, afspadseringsgodtgørelse og kontant godtgørelse for opsparet/konverteret frihed beskattes i det år, hvor udbetalingen af kompensationen eller godtgørelsen finder sted. Indeholdelse skal foretages i udbetalingsmåneden.

Stk. 5 Beløb, som indbetales til en fritvalgsordning eller tilsvarende opsparingsordning, beskattes ved udbetalingen fra ordningen. Indeholdelsen foretages ved udbetaling. Det er en forudsætning, at beløb omfattet af ordningen ikke forrentes. 1. og 2. pkt. gælder alene for beløb, som efter den relevante kollektive overenskomst eller lokalaftale skal indsættes på ordningen, beløb som kompensation for fravalgte feriefridage og beløb, som ellers skulle være indbetalt af arbejdsgiveren til den ansattes pensionsordning i medfør af kollektiv overenskomst eller lokalaftale.

Stk. 6 Søgnehelligdagsbetaling beskattes i udbetalingsåret. Indeholdelsen foretages i udbetalingsmåneden. Sker udbetalingen ikke i indtjeningsåret, beskattes søgnehelligdagsbetalingen dog i optjeningsåret. Indeholdelse skal da ske senest den 31. december i optjeningsåret.

Stk. 7 Tilskudsbevillinger til forskning omfattet af § 18, nr. 42, beskattes i det år, hvor udbetalingen finder sted. Indeholdelse skal foretages i udbetalingsmåneden.

Stk. 8 Engangsbeløb omfattet af § 18, nr. 52, beskattes ved udbetaling af beløbet i forbindelse med modtagerens pensionering.

Stk. 9 Hvis Lønmodtagernes Garantifond ved en udbetaling ikke er i besiddelse af oplysninger om det skattekort m.v., der var gyldigt på beskatningstidspunktet, kan den A-skat, arbejdsgiveren skulle have indeholdt, uanset kildeskattelovens § 48, stk. 7, beregnes på grundlag af det skattekort m.v., der er gyldigt på udbetalingstidspunktet.

§21 Den i § 18, nr. 27, 29, og 48, nævnte indkomst indkomstbeskattes i det indkomstår, hvori tilskud, herunder værdi af billetter og lign., godskrives modtageren, henholdsvis formuegodet er til rådighed. Indkomstbeskattes anden A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst for den pågældende lønperiode i det følgende indkomstår efter § 20, stk. 1, 1. og 2. pkt., indkomstbeskattes den i § 18, nr. 29 og 48, nævnte indkomst dog også i dette år.

Stk. 2 Den indeholdelse, der skal foretages på grundlag af skattekort m.v. i den i § 18, nr. 29 og 48, nævnte indkomst, beregnes i forhold til længden af den lønperiode, hvori formuegodet er til rådighed. Indeholdelse skal foretages på samme tidspunkt, som indeholdelse i anden A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, der udbetales eller godskrives for den pågældende lønperiode. 

Stk. 3 Kan indeholdelse af A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag af den i § 18, nr. 29, nævnte indkomst ikke ske i den udbetalte eller godskrevne A-indkomst, skal det resterende beløb om muligt indeholdes i den A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst, der udbetales eller godskrives for den følgende lønperiode inden for samme kalenderår. Beløb, som ikke kan indeholdes inden for samme kalenderår, opkræves ikke særskilt, men indgår i beregningen af den skattepligtiges slutskat.

Stk. 4 Kan indeholdelse af A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag af den i § 18, nr. 48 og 50, nævnte indkomst ikke ske i den udbetalte eller godskrevne A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst for den pågældende lønperiode, skal det resterende beløb ikke opkræves særskilt, men indgår i beregningen af den skattepligtiges slutskat.

Stk. 5 Hvis et tilskud som nævnt i § 18, nr. 27, er modtaget i form af billetter og lign. , hvori indeholdelse på grundlag af skattekort m.v. ikke i tilstrækkeligt omfang har kunnet foretages, skal denne indeholdelse foretages i nettobeløbet efter sædvanlig indeholdelse på grundlag af skattekort m.v. i det supplerende stipendium.

§22 Ophører indkomstmodtagerens skattepligt, eller bliver den skattepligtige efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst hjemmehørende i udlandet, Færøerne eller Grønland, er den i § 20, stk. 1-6, og § 21 nævnte A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst, herunder løn under ferie efter ferieloven optjent inden skattepligtens ophør, senest indkomstskattepligtig på tidspunktet for skattepligtens ophør. Indeholdelse på grundlag af skattekort m.v. skal senest foretages på dette tidspunkt.

§23 Der indeholdes ikke på grundlag af skattekort m.v. i følgende indkomster:

§24 SKAT kan fastsætte nærmere regler om beregning af fradrag i A-indkomsten på grundlag af skattekort ved udbetaling af

  • 1) feriegodtgørelse,

  • 2) sociale og statslige pensioner,

  • 3) ydelser fra anerkendte arbejdsløshedskasser,

  • 4) strejke- og lockoutgodtgørelser, der ydes som erstatning for dagpenge,

  • 5) sygedagpenge efter lov om sygedagpenge,

  • 6) stipendier, der udbetales til uddannelsessøgende,

  • 7) skattepligtige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og

  • 8) statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte og godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU).

Stk. 2 SKAT kan i regler fastsat efter stk. 1 bestemme, at uudnyttede fradragsbeløb kan overføres til senere perioder i samme kalenderår.

Stk. 3 Udbetalinger efter stk. 1, nr. 3, kan, efter nærmere aftale mellem AK-Samvirke og SKAT, ske på basis af elektronisk leverede indeholdelsesoplysninger, uanset at de pågældende oplysninger allerede er leveret til en anden indeholdelsespligtig.

Stk. 4 Udbetalinger efter stk. 1, nr. 5 og 7, kan, efter nærmere aftale mellem Kommunernes Landsforening og SKAT, ske på basis af elektronisk leverede indeholdelsesoplysninger, uanset at de pågældende oplysninger allerede er leveret til en anden indeholdelsespligtig.

Stk. 5 Udbetalinger efter stk. 1, nr. 8, kan, efter nærmere aftale mellem Ministeriet for Uddannelse og Forskning henholdsvis Undervisningsministeriet og SKAT, ske på basis af elektronisk leverede oplysninger, uanset at de pågældende oplysninger allerede er leveret til en anden indeholdelsespligtig.

§25 Skattepligtige, der modtager A-indkomst, kan én gang inden for samme kalenderår overfor den indeholdelsespligtige skriftligt anmode om, at denne med fremtidig virkning indeholder med en højere procent end angivet på det relevante skattekort. Indeholdelsesprocenten kan kun begæres forhøjet med et helt tal.

Stk. 2 Den indeholdelsespligtige er pligtig at opbevare anmodningen som en del af regnskabsmaterialet.

profile photo
Profilside