Ratio decidendi

Definition af ratio decidendi

Den eller de retsregler, som en dom, kendelse eller administrativ afgørelse støtter sig på. Hvis retten begrunder sin afgørelse tydeligt, vil ratio decidendi fremgå af afgørelsens præmisser.

I modsætning til ratio decidendi står obiter dicta, som ikke har betydning for sagens udfald.