Præmis

Definition af præmis

Rettens præmisser er de begrundelser, som retten anvender for det resultat, den kommer frem til. Begrebet anvendes mest om EU-Domstolens præmisser.

Præmisserne læses dels af parterne, som kan se, hvorfor retten har afgjort sagen, som den gjorde, og på den baggrund tage stilling til, om sagen skal appelleres eller måske forlige sig med resultatet. Men præmisserne er også vigtige for andre end parterne, som i præmisserne søger svar på, om sagen kan danne præcedens af betydning for deres sager.

I afgørelser fra EU-Domstolen er præmisserne nummererede, og det ses ikke sjældent, at de fylder flere sider.

I danske afgørelser er der ofte få begrundelser. Byretterne og landsretterne afsiger gerne domme og kendelser, som stort set ikke indeholder begrundelser, eller som begrunder resultatet med "de af sagsøger anførte begrundelser", hvorefter man så må tænke sig til, hvilke af sagsøgers anbringender, retten henviser til. I højesteretsdomme ser man ofte, at der henvises til "de af landsretten anførte begrundelser". Og så må man finde landsrettens afgørelser for at se, om man kan regne ud, hvad landsretten mente.