Insolvenserklæring

Definition af insolvenserklæring

En skyldner kan i fogedretten - under strafansvar - afgive en erklæring om, at han intet ejer, der kan gøres til genstand for udlæg. En sådan insolvenserklæring har normalt den retsvirkning, at skyldneren er fredet i 6 måneder, idet kreditorer i denne periode ikke kan indkalde skyldneren til at give møde i fogedretten, jf. retsplejelovens § 490. Dette gælder dog ikke udlæg foretages af pantefoged (krav fra kommunen eller SKAT), jf. skatteinddrivelsesloven § 8, stk. 1. Kreditor har endvidere ret til i 6-måneders perioden at begære en udkørende fogedforretning på skyldnerens bopæl med henblik på at kontrollere, at de oplysninger, som skyldneren er fremkommet med, er korrekte.