Besiddelseskrav

Definition af besiddelseskrav

Ved tvangsfuldbyrdelse er et besiddelseskrav et krav, som går ud på, at rekvirenten vil (gen-)indsættes i besiddelsen af - rådigheden over - et aktiv, som rekvisitus har rådigheden over. Som eksempel kan nævnes en udlejer, som kræver at lejer fraflytter lejemålet. Omvendt vil en lejer med et besiddelseskrav kunne kræve sig (gen-)indsat i et lejemål, som udlejer ikke giver lejeren adgang til. Også ejeren af en rørlig genstand, som kræver genstanden udleveret til sig, gør et besiddelseskrav gældende. Besiddelseskrav er nævnt i retsplejelovens §§ 528 og 596.