Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde § 131

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Lov nr. 598 af 12. juni 2013,
jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 01. marts 2024

§ 131

Forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark, der ikke er selvforvaltende, og som har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, skal udarbejde og aflægge årsrapport i overensstemmelse med reglerne fastsat af Finanstilsynet i medfør af stk. 6, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2 Hvor regler udstedt i medfør af stk. 6 regulerer samme forhold, som forordning nr. 1606/2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder regulerer, jf. forordningens artikel 4, har reglerne udstedt i medfør af stk. 6 ikke gyldighed for de af forordningens artikel 4 omfattede virksomheders koncernregnskaber.

Stk. 3 Forvaltere, hvis værdipapirer ikke er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan uanset stk. 1 vælge at anvende de standarder, der er nævnt i stk. 2, på deres koncernregnskab.

Stk. 4 Forvaltere, som i medfør af stk. 3 følger de i stk. 2 nævnte standarder, skal anvende samtlige godkendte standarder i deres koncernregnskab. Hvor regler udstedt i medfør af stk. 6 regulerer samme forhold som standarderne, skal forvaltere, der i medfør af stk. 3 anvender standarderne, anvende standarderne i stedet for de pågældende bestemmelser.

Stk. 5 Finanstilsynet kan fastsætte oplysningskrav for de virksomheder, der følger de i stk. 2 nævnte standarder.

Stk. 6 Finanstilsynet fastsætter regler om års- og delårsrapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark, der ikke er selvforvaltende, og som har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, samt om disses indberetninger af regnskabsoplysninger til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Stk. 7 Forvaltere af alternative investeringsfonde omfattet af § 28, stk. 1, skal årligt foretage indberetninger til Finanstilsynet af oplysninger relateret til de forpligtelser til at opstille måltal og udarbejde politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen, der følger af § 28. Forvalteren skal for hver af de fonde, som forvalteren er ansvarlig for, jf. § 28, stk. 2, foretage tilsvarende årlige indberetninger. Indberetningerne skal ske i overensstemmelse med skemaer og vejledninger udfærdiget af Finanstilsynet og skal indsendes til Finanstilsynet i elektronisk form.