Indfødsretsloven § 6

Denne konsoliderede version af indfødsretsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

lov om dansk indfødsret

Lov nr. 252 af 27. maj 1950,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1656 af 23. december 2022,
som ændret ved lov nr. 487 af 13. maj 2023

§ 6

Indfødsret kan erhverves ved naturalisation i henhold til grundloven.

Stk. 2 Har den, der naturaliseres, børn, herunder adoptivbørn, finder reglerne i § 5, stk. 1, tilsvarende anvendelse. Kravet i § 5, stk. 1, om, at den naturaliseredes barn, herunder adoptivbarn, skal være bosat her i riget, finder ikke anvendelse, hvis den, der naturaliseres, har bopæl i Sydslesvig eller Kiel Kommune og barnet er bosat i Sydslesvig eller Kiel Kommune og har gået i dansk skole eller daginstitution i Sydslesvig eller Kiel Kommune i mindst 1 år eller er blevet hjemmepasset i mindst 1 år. Det er en forudsætning for et barns erhvervelse af dansk indfødsret, at barnet opfylder det samme vandelskrav, som stilles til den, der naturaliseres.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse, såfremt et barn, herunder adoptivbarn, ved lov undtages fra en forælders naturalisation.