Halvlederloven Kapitel 5

Denne konsoliderede version af halvlederloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)

Lov nr. 778 af 09. december 1987,
jf. lovbekendtgørelse nr. 92 af 29. januar 2019

Kapitel 5 1 Klage
§ 17

Afgørelser, som Patent- og Varemærkestyrelsen har truffet i henhold til denne lov, kan indbringes for et ankenævn, som nedsættes af erhvervsministeren. Fristen for at indbringe en afgørelse er 2 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Nævnet kan se bort fra fristen, når særlige grunde taler for det.

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter regler om ankenævnets sammensætning og forretningsorden og om betaling af gebyrer.

Stk. 3 Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4 Afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen kan ikke indbringes for domstolene, før ankenævnets afgørelse foreligger. Ønskes en afgørelse indbragt for domstolene, må sag anlægges senest 2 måneder fra den dag, ankenævnets afgørelse er meddelt den pågældende.