Erhvervsuddannelsesloven § 31

Denne konsoliderede version af erhvervsuddannelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om erhvervsuddannelser

Lov nr. 211 af 05. april 1989,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1069 af 08. august 2023,
som ændret ved lov nr. 2152 af 27. november 2021

B. Oplæringen
§ 31

Oplæringen foregår på en eller flere virksomheder, der er godkendt af det faglige udvalg, jf. dog stk. 2, og på grundlag af en uddannelsesaftale mellem eleven eller lærlingen og virksomheden. Oplæring kan helt eller delvis finde sted som skoleoplæring, jf. kapitel 7 a.

Stk. 2 Skoler, hvis bestyrelser er sammensat efter reglerne i § 5, stk. 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, kan godkende en virksomhed til at gennemføre oplæring for den enkelte elev eller lærling.

Stk. 3 Skolen træffer afgørelse om, hvorvidt oplæring i form af beskæftigelse i udlandet, jf. § 5 c, stk. 2, kan sidestilles med oplæring i henhold til stk. 1.