Bøger, som nævner Dødsboskatteloven § 29

Bemærk, at § 29 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 29, om det har en betydning.

Generelt om succession ved dødsfald

- Side 1261 -

...nærmere beskrevet i DSKL §§ 28-29, der handler om boets beskatning ved udlodning, og DSKL §§ 36-38, der vedrører udlodningsmodtagerens beskatning af aktiver, der udloddes fra dødsboet med succession. Disse regler beskrives nærmere nedenfor under 2.2.3 og 4.3.2. Generelt er succession ved overdragelse af erhvervsvirksomhed og aktier beskrevet i kap. 21.

Læs på JurabibliotekAfståelse til ægtefælle, arvinger og legatarer

- Side 1276 -

Beskatningen af boet i forbindelse med en udlodning er fastlagt i DSKL §§ 28 og 29. Udgangspunktet er, at en gevinst ved udlodning skal medregnes ved opgørelsen af boets indkomst, jf. DSKL § 29. Hertil gælder flere undtagelser, hvorefter der ikke skal ske beskatning i boet.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...29, stk. 2, med henvisning til DSKL § 27, stk. 2. En tredje undtagelse er, jf. DSKL § 28, når udlodningen er sket med succession efter DSKL § 36, stk. 1. Retsvirkningerne af succession er beskrevet i afsnit 2.2.3. Til trods for muligheden for succession kan boet dog vælge helt eller delvis at lade sig beskatte som ved et salg, jf. DSKL § 28, stk. 3.

Læs på JurabibliotekSuccession i erhvervsvirksomhed

- Side 1278 -

Der kan succederes ved udlæg af erhvervsvirksomhed eller andel heraf, jf. DSKL § 29, stk. 1. I så fald sker der ikke beskatning af avancerne i boet.

Læs på JurabibliotekSuccession i fast ejendom

- Side 1279 -

Hovedreglen er, at der ikke kan succederes i fast ejendom, jf. DSKL § 29, stk. 2, hvilket er ensbetydende med, at ejendomsavancen skal beskattes i boet, medmindre der er tale om en skattefri gevinst, jf. EBL §§ 8 og 9. Der kan dog succederes i næringsejendomme og visse erhvervsmæssigt anvendte ejendomme.

Læs på Jurabibliotek


Næring

...ejendom, vil der altid være mulighed for at overdrage de af næringsvirksomheden omfattede ejendomme med succession, idet der ved næring er tale om en erhvervsvirksomhed, jf. DSKL § 29, stk. 1. Arvingens succession sker i ejendommens anskaffelsessum efter foretagelse af afskrivninger, idet næringsavancen også omfatter genvundne bygningsafskrivninger.

Læs på Jurabibliotek


Ejendomme omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven

...bortset fra bortforpagtning af landbrug og skovbrug, anses ikke for erhvervsmæssig virksomhed (og er heller ikke en næringsejendom, hvis der ikke handles med ejendomme, jf. ovenfor). Denne regel gælder også for udlejede ejerlejligheder, som afdøde ikke har erhvervet som led i sin næringsvej, og som derfor er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 1280 -

De anførte regler gælder ikke for en længstlevende ægtefælle, der med virkning fra 1. juni 2008 altid kan succedere i afdødes faste ejendom, jf. DSKL § 29, stk. 5.

Læs på JurabibliotekAktier

- Side 1281 -

For næringsaktier, jf. ABL § 17, gælder reglerne i DSKL § 29, stk. 1, om succession i erhvervsvirksomhed, jf. afsnit 4.3.3.

Læs på Jurabibliotek

(...)

For andre aktier er udgangspunktet, at der kan succederes, men det er dog afhængigt af selskabets aktivitet. Succession forudsætter altid, at udlodningen til den enkelte udlægsmodtager udgør mindst 1 pct. af aktiekapitalen i det pågældende selskab, DSKL § 29, stk. 3.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...stk. 4. Der kan til gengæld succederes i aktier, der overdrages til en fond efter bestemmelserne i ABL §§ 35 C-35 F. Gevinst ved overdragelse efter disse regler skal derfor ikke beskattes i boet, medmindre anskaffelsessummen er negativ. I så fald skal en gevinst svarende til den negative anskaffelsessum indgå i boets indkomst, jf. DSKL § 29, stk. 6.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Disse regler gælder ikke for den længstlevende ægtefælle, der således altid kan succedere i de nævnte aktier, DSKL § 29, stk. 5.

Læs på JurabibliotekAndre tilfælde, hvor der efterlades en ægtefælle, jf. dødsboskattelovens afsnit III

- Side 1301 -

...som ved udlæg efter lovens afsnit II, jf. DSKL § 29. Dog kan ægtefællen vælge ikke at indtræde i afdødes skattemæssige stilling med hensyn til forskudsafskrivninger og indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, jf. DSKL § 59, stk. 2-3. Erklæring herom skal afgives samtidig med indgivelse af en opgørelse over aktiver og passiver på dødsdagen.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 1302 -

DSKL § 66, stk. 1, og denne bestemmelses henvisning til DSKL §§ 28 og 29. Succession kan kun vælges, hvis boets aktiver og nettoformue på skæringsdagen i boopgørelsen overstiger beløbsgrænserne, der begge udgør et reguleret grundbeløb på 2.595.100 kr. (2023: 3.160.900 kr.).

Læs på JurabibliotekAfdøde efterlader en papirløs samlever

- Side 1307 -

...indebærer bl.a., at en samlever kan succedere i fuldt omfang ved et såkaldt arvingskøb, dvs. ved overtagelse af aktiver, hvis værdi overstiger samleverens arvelod i dødsboet. Den udvidede adgang, som en efterlevende ægtefælle har til at succedere i samtlige afdødes aktier og faste ejendomme, jf. DSKL § 29, stk. 5, gælder dog ikke for en efterladt samlever.

Læs på Jurabibliotek