14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Delegationsbekendtgørelse § 12

Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af delegationsbekendtgørelse og bygger på bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Følgende beføjelser i lov om miljøbeskyttelse delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Forlods foretagelse af udlæg af midler til midlertidig dækning af autorisationsordningers administration, jf. lovens § 7 a, stk. 6.

 • 2) Udpegelse af formanden for bestyrelsen for organisationen, udpegelse af den øvrige bestyrelse samt godkendelse af vedtægter og retningslinjer for organisationens drift og administration, jf. lovens § 9 ø, stk. 2.

 • 3) Klageinstans for afgørelser truffet af en privat organisation i henhold til lovens § 9 ø, stk. 1, og i den forbindelse afgørelse om klagens eventuelle opsættende virkning, jf. lovens § 9 ø, stk. 3.

 • 4) Påbud med henblik på opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovens § 9 j, stk. 1, § 9 l, stk. 1§ 9 p, stk. 1§ 9 q, stk. 1, § 9 u, stk. 1, § 9 v, stk. 1, § 9 w, stk. 1, og § 9 x, stk. 2, jf. lovens § 9 å.

 • 5) Ændring af afgørelser truffet efter loven eller regler udstedt i medfør af denne, jf. lovens § 14, stk. 4.

 • 6) Tilladelse til at træffe bestemmelse om etablering af miljøzoner i større sammenhængende byområder, hvor der er betydelig trafik med de i lovens § 15 b, stk. 1, nævnte køretøjer, jf. lovens § 15 a, stk. 1.

 • 7) Tilladelse til at træffe bestemmelse om etablering af miljøzoner, hvor der er betydelig trafik med varebiler, jf. lovens § 15 a, stk. 2.

 • 8) Tilladelse til ophævelse af en etableret miljøzone, jf. lovens § 15 a, stk. 3.

 • 9) Dispensation fra partikelfilterkrav, jf. lovens § 15 c, stk. 1.

 • 10) Meddele tilladelse til opdræt af vilde rotter, jf. lovens § 17, stk. 4.

 • 11) Dispensation i helt særlige tilfælde fra forbuddet i lovens § 21 c, stk. 1 og afstandskravene i stk. 2 og 3, jf. lovens § 21 c, stk. 5.

 • 12) Træffe afgørelse efter lovens §§ 22-24, hvis Miljøstyrelsen træffer afgørelse om vandindvinding efter vandforsyningsloven, jf. lovens § 25.

 • 13) Bestemme, at forurenende stoffer i særlige tilfælde kan tilføres vandløb, søer eller havet, og at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse herom, jf. § 27, stk. 3.

 • 14) Bestemme afgrænsningen i havet af den enkelte kommunes kompetence, jf. lovens § 27, stk. 3.

 • 15) Tilladelse til udledning af spildevand fra visse listevirksomheder, jf. lovens § 28, stk. 2.

 • 16) Træffe afgørelse om udførelse af fælles spildevandsanlæg i tilfælde af uenighed, jf. lovens § 31, stk. 1.

 • 17) Godkendelse af forslag til kollektiv sikkerhedsstillelse for virksomheder eller kategorier af disse og i den forbindelse afgørelse om ophævelse af vilkår om sikkerhedsstillelse fastsat af godkendelsesmyndigheden, jf. lovens § 39 a, stk. 6.

 • 18) Oprettelse af et register over personer og selskaber m.v., der er omfattet af lovens § 40 a, herunder bestemmelse om, at registret skal oprettes på edb, jf. lovens § 40 b, stk. 1.

 • 19) Modtagelse af indberetninger til registret og i den forbindelse meddelelse herom forinden registrering til pågældende person eller selskab m.v., jf. lovens § 40 b, stk. 2 og 3.

 • 20) Bestemmelse, herunder godkendelse, i de opregnede tilfælde med henblik på at fremme genanvendelse og renere teknologi og begrænse problemerne i forbindelse med affaldshåndtering, jf. lovens § 51, stk. 1, nr. 1-7.

 • 21) Nedlæggelse af forbud i særlige tilfælde mod markedsføring af et produkt eller en emballage, jf. lovens § 51, stk. 5.

 • 22) Bestemmelse om at reglerne i lovens kapitel 7 skal anvendes på materialer eller produkter, der eksporteres, eller der her i landet som forsyning føres til danske skibe og fly, jf. lovens § 52, stk. 1 og 3.

 • 23) Skønsmæssig ansættelse af gebyrtilsvar, når administrationen og opkrævningen ikke er henlagt til told- og skatteforvaltningen, jf. lovens § 53, stk. 3.

 • 24) Anvendelse af gebyr til tilskud til indsamling og håndtering af affald samt til dækning af udgifter til administration af disse gebyrer samt visse udgifter m.v. og i den forbindelse kvartalsvis forudbetaling til dækning af udgifter, jf. lovens § 53 a, stk. 1 og 2.

 • 25) Henlæggelse af administrationen af tilskud til private organisationer, foreninger og lignende, jf. lovens § 53 a, stk. 2.

 • 26) Kompetence til at anmode om og modtage oplysninger, jf. lovens § 53 b.

 • 27) Modtagelse af sager om overtrædelse af afgørelser og afgørelseskompetence, hvis Miljøstyrelsen er afgørelsesmyndighed, jf. lovens § 65, stk. 4.

 • 28) Overvågning af miljøtilstanden i omgivelserne, jf. lovens § 66, stk. 1.

 • 29) Tilsyn med bestående listevirksomheder, jf. lovens § 66, stk. 2.

 • 30) Tilsyn i sager, omfattet af lovens § 65, stk. 4, om overtrædelser af afgørelser og ved forureninger eller risiko herfor, der er en følge af tidligere virksomhedsdrift, som Miljøstyrelsen eller Miljøministeriet havde tilsyn med, jf. lovens § 66, stk. 3.

 • 31) Tilsyn med spildevandsudledninger fra spildevandsforsyningsselskaber omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, jf. lovens § 66, stk. 4.

 • 32) Bestemme at tilsyn og overvågning af miljøtilstanden i visse tilfælde skal udføres af andre myndigheder, jf. lovens § 67.

 • 33) Modtagelse af indberetning om at en virksomhed ikke overholder miljøkrav, jf. lovens § 69, stk. 2.

 • 34) Kompetence til at anmode om alle oplysninger, meddele påbud om foretagelse af prøveudtagning, analyser og målinger samt klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden forurening, og hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges, jf. lovens § 72, stk. 1.

 • 35) Tilladelse til eksport, jf. lovens § 72 a, stk. 1.

 • 36) Modtagelse og videresendelse af underretning om eksport, jf. lovens § 72 a, stk. 2.

 • 37) Indhentelse af oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere husdyrbrugs overholdelse af loven og regler, der er udstedt i medfør heraf, og i forbindelse hermed foretage sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger, i kontroløjemed, jf. lovens § 72 b.

 • 38) Modtagelse af afgørelse fra tilsynsmyndigheden om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 73 h, stk. 1.

 • 39) Modtagelse af anmodning om underretning fra lokale foreninger og organisationer om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter lovens kapitel 3-5 og 9 a foreningen ønsker underretning om, jf. lovens § 76, stk. 1.

 • 40) Modtagelse af anmodning om underretning fra landsdækkende foreninger og organisationer om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter lovens kapitel 3-5 og 9 a foreningen eller organisationen ønsker underretning om, og underretning af vedkommende kommunalbestyrelse herom, jf. lovens § 76, stk. 2.

 • 41) Pålæg til kommunalbestyrelser om tilvejebringelse af oplysninger, herunder om formen heraf, jf. lovens § 83, stk. 1.

 • 42) Tilsyn med overholdelse af forordninger, jf. lovens §§ 65 og 66, medmindre miljøministeren bestemmer, at tilsynet skal udøves af andre myndigheder, jf. lovens § 89 a, stk. 3.

 • 43) Afgørelse om at afgørelser efter loven kan påklages af bestemte myndigheder i andre lande, jf. lovens § 98, stk. 4.

 • 44) Tilkendegivelse om at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning m.v., jf. lovens § 110 a, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside