Tillægsprotokol til DBO med Italien (indkomstskatter)

Bilag

Andre bilag

  • Tillægsprotokol til DBO med Italien (indkomstskatter) (TILLÆGSPROTOKOL til overenskomsten mellem Regeringen i Kongeriget Danmark og Regeringen i Den Italienske Republik til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskatter og forhindring af skatteunddragelse.)

Tillægsprotokol til DBO med Italien (indkomstskatter)
Tillægsprotokol Til Overenskomsten Mellem Regeringen I Kongeriget Danmark Og Regeringen I Den Italienske Republik Til Undgåelse Af Dobbeltbeskatning For Så Vidt Angår Indkomstskatter Og Forhindring Af Skatteunddragelse.

Ved undertegnelsen af overenskomsten, der i dag er indgået mellem Regeringen i Kongeriget Danmark og Regeringen i Den Italienske Republik til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskatter og forhindring af skatteunddragelse, er de undertegnede blevet enige om følgende tillægsbestemmelser, som skal udgøre en integrerende del af den nævnte overenskomst.

Der er enighed om:

1. For så vidt angår artikel 5, stykke 4, skal et foretagende i en kontraherende stat ikke anses for at have et fast driftssted i den anden kontraherende stat, hvis repræsentantens virksomhed er begrænset til sådan virksomhed som er nævnt i stykke 3 i denne artikel, og som, hvis den var udøvet gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted i henhold til bestemmelserne i dette stykke.

2. For så vidt angår artikel 7, stykke 3, betyder udtrykket »omkostninger, som er afholdt for det faste driftssted« omkostninger, som er direkte forbundet med det faste driftssteds virksomhed.

3. For så vidt angår artikel 8, stykke 1, skal fortjeneste ved driften af skibe eller luftfartøjer i international trafik omfatte fortjeneste ved brug, rådighedsstillelse, eller udleje af containere (herunder anhængere, pramme og lignende udstyr til transport af containere), der anvendes til transport af varer i international trafik.

4. For så vidt angår artikel 10, stykke 2, litra a), skal denne bestemmelse ikke være til hinder for en mere gunstig behandling i overensstemmelse med Direktiv 90/435/EØF, Rådets Direktiv om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater med eventuelle ændringer, og som i alle tilfælde skal finde anvendelse så længe nævnte Direktiv forbliver med at være i kraft.

5. For så vidt angår artikel 10, stykke 4, artikel 11, stykke 6, artikel 12, stykke 5 og artikel 23, stykke 2, kan den sidste sætning deri ikke fortolkes således, at principperne, der er fastsat i artiklerne 7 og 14, ikke skal følges.

6. For så vidt angår artikel 13, stykke 3, omfatter fortjeneste ved afhændelse af rørlig ejendom, der knytter sig til driften af skibe eller luftfartøjer, fortjeneste ved afhændelse af containere (herunder anhængere, pramme og lignende udstyr til transport af containere), der anvendes til transport af varer i international trafik.

7. For så vidt angår artikel 26, stykke 1, betyder udtrykket »uanset hvilke retsmidler der måtte være fastsat i intern lovgivning«, at ordningen med indgåelse af gensidige aftaler ikke træder i stedet for de nationale klagebehandlingsprocedurer, som i alle tilfælde skal påbegyndes som en foreløbig foranstaltning, når klagen står i forbindelse med påligning af skatter, der ikke er i overensstemmelse med denne overenskomst.

8. Bestemmelserne i artikel 30, stykke 3, skal ikke hindre de kontraherende staters kompetente myndigheder i ved gensidig aftale at fastsætte andre regler for gennemførelsen af de begrænsninger, der er foreskrevet i denne overenskomst.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede af deres respektive regeringer, underskrevet denne tillægsprotokol.

Udfærdiget i to eksemplarer i København, den 5. maj 1999, på dansk, italiensk og engelsk, således at alle tekster har lige gyldighed undtagen i tvivlstilfælde, hvor den engelske tekst skal være afgørende.

For Kongeriget Danmarks Regering

Peter Loft

For Den Italienske Republiks Regering

Giacomo Ivancich Biaggini

Overenskomsten trådte i medfør af artikel 31 i kraft den 27. januar 2003.