Protokol

Tilbage til: DBO med Kina
Bilag

Andre bilag

Protokol
Protokol Til Dbo Med Kina

PROTOKOL

På tidspunktet for undertegnelsen af Aftale mellem Regeringen i Kongeriget Danmark og Regeringen i Folkerepublikken Kina til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, er undertegnede blevet enige om følgende bestemmelser, som skal udgøre en integreret del af aftalen.

1. Ved anvendelsen af aftalen for så vidt angår luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), finder bestemmelserne i artikel 8, stykke 1, og artikel 13, stykke 3, kun anvendelse på den del af fortjenesten eller kapitalgevinsten, som svarer til den del, som ejes af den danske deltager i Scandinavian Airlines System (SAS).

2. For så vidt angår artikel 11 henviser udtrykket ”centralbank” til Kinas Folkebank (the People’s Bank of China) og til Danmarks Nationalbank, og udtrykket ”offentlig institution” henviser til:
a) i Kina:
(i) Kinas Udviklingsbank (the China Development Bank)
(ii) Kinas Udviklingsbank for Landbrug (the Agricultural Development Bank of China)
(iii) Kinas Eksport-Importbank (the Export-Import Bank of China)
(iv) Nationalrådet for den Sociale Sikringsfond (the National Council for Social Security Fund)
(v) Kinas Eksport & Kreditforsikringsselskab (the China Export & Credit Insurance Corporation)
(vi) Kinas Investeringsselskab (China Investment Corporation), og
(vii) enhver institution fuldt ud ejet af Kinas regering, således som der fra tid til anden måtte blive opnået enighed mellem de kontraherende staters kompetente myndigheder om,
b) i Danmark:
(i) Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU)
(ii) Eksportkreditfonden
(iii) Vækstfonden
(iv) enhver institution fuldt ud ejet af Danmarks regering, således som der fra tid til anden måtte blive opnået enighed mellem de kontraherende staters kompetente myndigheder om.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede af deres respektive regeringer, underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i to eksemplarer i København, den 16. juni 2012, på dansk, kinesisk og engelsk, idet hver tekst har lige gyldighed bortset fra tvivlstilfælde, hvor den engelske tekst er afgørende.

For regeringen i Kongeriget Danmark:
Thor Möger Pedersen

For regeringen i Folkerepublikken Kina:
Li Ruiyu