Centralstyrelsesloven Kapitel 3 b

Denne konsoliderede version af centralstyrelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.

Lov nr. 397 af 10. juni 1987,
jf. lovbekendtgørelse nr. 790 af 10. september 2002,
som ændret ved lov nr. 428 af 10. juni 2003, lov nr. 69 af 04. februar 2004, lov nr. 546 af 24. juni 2005, lov nr. 547 af 24. juni 2005 og lov nr. 451 af 22. maj 2006

Kapitel 3 b Det nationale råd for folkesundhed
§ 23a

Indenrigs- og sundhedsministeren nedsætter et uafhængigt, sagkyndigt råd for folkesundhed. Rådet har til formål at bidrage til at forbedre sundheden i hele befolkningen. Rådet har til opgave at bidrage til debat og at rådgive indenrigs- og sundhedsministeren om folkesundhedsområdet.

Stk. 2 Det nationale råd for folkesundhed afgiver mindst hvert andet år en beretning om rådets arbejde til Folketinget og indenrigs- og sundhedsministeren.

§ 23b

Det nationale råd for folkesundhed består af 11 medlemmer, som beskikkes af indenrigs- og sundhedsministeren for tre år ad gangen på baggrund af deres sagkundskab inden for folkesundhedsområdet. Indenrigs- og sundhedsministeren udpeger rådets formand blandt rådets medlemmer.

Stk. 2 Rådet kan indkalde andre relevante personer på ad hoc-basis.

Stk. 3 Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.