14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsenergispareloven Kapitel 7

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger kapitel 7

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsenergispareloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1923 af 08. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bygningsenergispareloven

Kapitel 7
1
Forarbejder

Kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg

§16 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om

  • 1) eftersyn, kontrolmåling, justering, rensning, drift og forbedring af tekniske anlæg og

  • 2) rådgivning om drift, vedligeholdelse, effektivitet, udskiftning og forbedring af tekniske anlæg.

Stk. 2 Tekniske anlæg, jf. stk. 1, omfatter kedelanlæg, varmevekslere og varmeanlæg uanset brændselsform, ventilations- og klimaanlæg samt andre energiforbrugende anlæg, der anvendes i forbindelse med bygninger.

§17 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at det inden ibrugtagning af tekniske anlæg skal kontrolleres, om anlægget opfylder de energimæssige krav i bygningsreglementet.

Stk. 2 Regler fastsat efter stk. 1 finder anvendelse såvel for installation af tekniske anlæg i nybyggeri som for installation eller udskiftning af anlæg i eksisterende bebyggelse.

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at ejeren eller den tekniske ekspert, der har foretaget kontrollen af et teknisk anlæg, skal oplyse den stedlige bygningsmyndighed om resultatet af kontrollen.

§18 Eftersyn og kontrolmåling af tekniske anlæg, jf. § 16, stk. 1, samt kontrol inden ibrugtagning af tekniske anlæg, jf. § 17, stk. 1, må kun udføres af en teknisk ekspert, der er godkendt efter regler fastsat i medfør af § 24 til at udføre eftersyn af den pågældende type anlæg, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at en teknisk ekspert, der er godkendt til at udføre eftersyn af kedel- og varmeanlæg, men besøger en bygning som led i sit arbejde som skorstensfejer, skal oplyse ejeren om pligten til at få foretaget et eftersyn, hvis dette ikke allerede er foretaget eller planlagt foretaget. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan herunder fastsætte regler om, at skorstensfejeren har ret til at fremsætte tilbud til ejeren om at foretage eftersynet.

profile photo
Profilside