Byggeloven § 25E

Denne konsoliderede version af byggeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 323 af 26. juni 1975,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,
som ændret ved lov nr. 734 af 8. juni 2018, lov nr. 1711 af 27. december 2018, lov nr. 368 af 9. april 2019, lov nr. 1590 af 27. december 2019, lov nr. 2079 af 21. december 2020, lov nr. 2080 af 21. december 2020, lov nr. 2156 af 27. november 2021, lov nr. 679 af 3. juni 2023, lov nr. 1560 af 12. december 2023 og lov nr. 412 af 23. april 2024

§ 25E

Forsikringsselskabet skal forestå og afholde udgiften til gennemførelsen af to eftersyn af byggeriet med henblik på at vurdere bygningernes tilstand og registrere skader samt tegn på skader. Eftersynene skal gennemføres inden henholdsvis 1 og 5 år efter, at forsikringen er trådt i kraft, jf. § 25 B, stk. 3, jf. dog stk. 4. Bygningsejeren varsles i rimelig tid inden eftersynenes gennemførelse. Bygningsejeren eller dennes repræsentant er berettiget til at deltage i eftersynene.

Stk. 2 Forsikringsselskaberne gør oplysningerne fra eftersyn efter stk. 1 elektronisk tilgængelige for bygningsejeren og andre relevante parter i byggesagen.

Stk. 3 Undlader et forsikringsselskab at forestå gennemførelsen af eftersyn efter stk. 1 og regler fastsat i medfør af stk. 4, kan Social- og Boligstyrelsen rekvirere et eftersyn på forsikringsselskabets regning. Dette gælder dog ikke, hvis forsikringsselskabet kan godtgøre, at den manglende gennemførelse af eftersyn og udarbejdelse af elektronisk oversigt skyldes forhold hos bygningsejeren. Der er udpantningsret for beløbet.

Stk. 4 Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

  • 1) gennemførelse af eftersyn efter stk. 1,

  • 2) udarbejdelse og indhold af den elektroniske oversigt samt frister for, hvornår denne skal være tilgængelig efter stk. 2,

  • 3) løbetiden på forsikringen, når ejendomme sælges videre som andels- eller ejerboliger inden for en 10-årig periode efter færdigmeldingen, jf. § 25 C, stk. 3, og

  • 4) antallet af eftersyn af byggeri, der er omfattet af § 25 A, stk. 2, nr. 5, hvorefter ejendomme, der opføres til udlejning, er undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring, reduceres eller i særlige tilfælde ikke gennemføres.