Boligbyggeriloven Kapitel 10

Denne konsoliderede version af boligbyggeriloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om boligbyggeri

Lov nr. 532 af 16. november 1983,
jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2011,
som ændret ved lov nr. 273 af 19. marts 2013, lov nr. 402 af 28. april 2014 og lov nr. 628 af 08. juni 2016

Kapitel 10 1 Støtte til opførelse af andelsboliger
§§ 63-63a

(Ophævet)

§ 63b

Økonomi- og erhvervsministeren kan i perioden 1. april 1996 til 31. marts 1997 på statskassens vegne give tilsagn om tilskud til nedbringelse af boligafgiften i andelsboliger opført efter lov om boligbyggeri med tilsagn i perioden 1. januar 1989 til 31. december 1995. Tilsagn kan gives inden for en samlet ramme for et årligt driftstilskud på 5 mio. kr.

Stk. 2 Tilskud kan ydes til andelsboligforeninger, hvor der er konstateret så alvorlige økonomiske vanskeligheder, at disse vil kunne hindre foreningens videreførelse. En ejendomsformidler efter lov om omsætning af fast ejendom afgiver erklæring om, at betingelserne for tilsagn om tilskud er opfyldt.

Stk. 3 Tilskud efter stk. 1 ydes som en løbende driftsstøtte i form af andelsboligbidrag til andelsboligforeninger.

Stk. 4 Andelsboligbidraget fastsættes som et årligt beløb pr. m 2 støtteberettiget areal i den enkelte andelsboligforening. De første 8 år efter støttetildelingen udbetales 100 pct. af det fastsatte beløb. Fra det 9. til det 12. år aftrappes andelsboligbidraget årligt med 20 pct. af det oprindeligt fastsatte bidrag, og således at støtteudbetalingen ophører i det 13. år.

Stk. 5 Andelsboligbidraget, der som følge af aftrapningen kommer til at udgøre mindre end 500 kr. halvårligt, bortfalder helt.

Stk. 6 Andelsboligbidraget udbetales 2 gange årligt umiddelbart forud for forfaldsdagen for terminerne for indeksbelåningen. Første udbetaling finder sted ved den førstkommende termin efter tilsagnsdatoen.

Stk. 7 Socialministeren kan helt eller delvis bringe betalingen af andelsboligbidrag til ophør, såfremt andelsboligforeningens økonomi forbedres eller ændrede forhold for byggeriet taler derfor, herunder at der indtræder en stigning i handelspriserne for andelsboliger.

Stk. 8 Andelsboligforeningen skal på forlangende give socialministeren alle nødvendige oplysninger til belysning af foreningens økonomiske forhold.

Stk. 9 Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1-8 nævnte forhold, herunder de nærmere regler for andelsboligbidragets beregning.

§§ 64-66a

(Ophævet).