Bilag 6

Tilbage til: Råstofbekendtgørelsen

  • Andre bilag

  • Bilag 1Generelle krav til udførelse af efterforskning efter råstoffer, jf. § 5
  • Bilag 2Krav til indberetning af efterforskningsdata, jf. § 6
  • Bilag 3Krav til efterforskning og miljøvurdering, jf. § 8, stk. 3
  • Bilag 4Generelle krav til udførelse af råstofindvinding, jf. § 16
  • Bilag 5Overgangsområder, jf. § 37, stk. 1, nr. 2
  • Bilag 6Formular til brug for sikkerhedsstillelse i henhold til kapitel 8
  • Bilag 7Råstoftyper, der skal anvendes i forbindelse med indberetning af indvundne råstoffer, jf. § 52
  • Bilag 8Område 1 – Nordlige Øresund

Formular til brug for sikkerhedsstillelse i henhold til kapitel 8

Garantirekvirent/garantibeløb

På foranledning af og for regning af [virksomheden] bekræftes herved, at der over for Miljøstyrelsen uigenkaldeligt og ubetinget er stillet sikkerhed for et beløb stort kr.

DKK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Baggrund for sikkerhedsstillelsen (Den relevante af nedstående tre tekster vælges.)

[Virksomheden] har d. [xx dato] anmodet om auktion over et område med henblik på mulighed for at opnå tilladelse til efterforskning samt fortrinsret til indvinding i området, jf. § 20, stk. 2, nr. 1, i lov om råstoffer.

Sikkerheden skal tjene til skadesløs betaling, hvis [virksomheden] ikke opfylder sin forpligtelse til at gennemføre efterforskning, og derfor skal betale bod til Miljøstyrelsen, jf. § 22 a, stk. 5, i lov om råstoffer.

eller

[Virksomheden] er på baggrund af bud af [xx dato] udpeget som vinder med mulighed for at opnå tilladelse til efterforskning samt fortrinsret til indvinding på det vundne område, jf. § 20, stk. 2, nr. 1, i lov om råstoffer.

Sikkerheden skal tjene til skadesløs betaling, hvis [virksomheden] ikke opfylder sin forpligtelse til at gennemføre efterforskning, og derfor skal betale bod til Miljøstyrelsen, jf. § 22 a, stk. 5, i lov om råstoffer.

eller

[Virksomheden] har d. [xx dato] som bygherre ansøgt om tilladelse til efterforskning i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer.

Sikkerheden skal tjene til skadesløs betaling, hvis [virksomheden] ikke opfylder sin forpligtelse til at gennemføre efterforskning, og derfor skal betale bod til Miljøstyrelsen, jf. § 22 a, stk. 5, i lov om råstoffer.

Kategorier af sikkerhedsstillelse

Sikkerhed stilles ved (sæt X):

     
 
Børsnoterede obligationer
     
 
Kontante indskud indbetalt til SKAT via Netbank. Der er oplyst CVR-nummer (eller SE-nummer), og at der er tale om sikkerhedsstillelse.
     
 
Garanti fra et anerkendt pengeinstitut
     
 
Garanti fra et anerkendt forsikringsselskab
     
 
Anden ligeså betryggende sikkerhed efter SKATs godkendelse.
     
   
(Skriv hvilken) __________________________________
   

Sikkerhedens ikrafttræden

Sikkerhedsstillelsen er gældende fra dags dato.

Udbetaling til Miljøstyrelsen

Den stillede sikkerhed administreres af SKAT på vegne af Miljøstyrelsen og udbetales på anfordring til Miljøstyrelsen ved første skriftlige påkrav med tilkendegivelse om, at det krævede beløb tilkommer Miljøstyrelsen efter bekendtgørelsens § 51.

Sikkerhedens ophør

Sikkerhedsstillelsen er gyldig, indtil Miljøstyrelsen skriftligt meddeler SKAT, at sikkerheden er bortfaldet efter betingelserne i bekendtgørelsens § 50.