Bilag 2

Vejledning om betalingspåkrav
Bilag 2

Betalingspåkrav

Du har fået et betalingspåkrav forkyndt. Kreditor har i blanketten opgjort det beløb, som kreditor mener, at du skylder. På den sidste side af betalingspåkravet kan du se en opgørelse over kravet og de omkostninger, fogedretten har fastsat.

Hvis du er enig i kravet:

Hvis du er enig i kravet, skal du ikke gøre noget nu. Fogedretten giver betalingspåkravet en påtegning, der medfører, at betalingspåkravet får samme bindende virkning som en dom.

Du kan standse sagen i fogedretten ved at betale kreditor det beløb, som du skylder. Beløbets størrelse fremgår af fogedrettens opgørelse (sidste side). Der kan dog være yderligere renter. Du kan kontakte kreditor eller kreditors repræsentant og få oplyst kravets præcise størrelse.

Hvis du er uenig i kravet:

Hvis du ikke er enig i kreditors krav, skal du skriftligt give fogedretten besked. Den vedlagte blanket til eventuelle indsigelser er ment som en hjælp, og du kan bruge den, hvis du vil.

Du skal sende indsigelsen, så fogedretten har modtaget den senest 14 dage efter, at betalingspåkravet er forkyndt for dig.

Eksempelvis er stævningsmandsforkyndelse sket den dag, hvor stævningsmanden afleverede betalingspåkravet og telefonforkyndelse er sket den dag, du blev ringet op af retten.

Hvis forkyndelsen er sket i udlandet, Færøerne eller Grønland, er fristen dog 4 uger efter forkyndelsen.

Hvad sker der, hvis du gør indsigelse?

Det afhænger af, hvad kreditor har bedt fogedretten om at gøre. I rubrik 7 kan du se, om kreditor ønsker, at der skal indledes en retssag i civilretten, hvis du kommer med indsigelser mod kravet, eller om kreditor vil have sagen tilbage.

Hvis kreditor har svaret »ja«, vil en civil retssag automatisk blive indledt, og du får nærmere besked fra retten. Retten kan i den forbindelse bede dig uddybe dine indsigelser.

Hvis kreditor har svaret »nej«, vil betalingspåkravet blive sendt tilbage til kreditor. Fogedsagen er slut, uden at retten har taget stilling til kravet. Kreditor kan vælge senere at anlægge en retssag mod dig.

Du skal være opmærksom på, at en civil retssag kan medføre yderligere omkostninger. Hvis du taber sagen, skal du som udgangspunkt betale sagens omkostninger.

Hvad sker der, hvis du ikke gør indsigelse?

Hvis fogedretten ikke hører fra dig inden fristen på 14 dage, vil fogedretten behandle sagen, som om du er enig i kreditors krav. Betalingspåkravet får en påtegning om, at du skylder det beløb, der står i opgørelsen. Påtegningen har samme virkning som en dom.

Hvis kreditor i rubrik 7 har svaret »ja« til, at fogedretten automatisk skal iværksætte et udlæg, vil fogedretten indkalde dig til et møde i fogedretten. På mødet skal du oplyse om dine og din husstands økonomiske forhold.

Hvis kreditor har svaret »nej« i rubrik 7, vil fogedretten sende betalingspåkravet tilbage til kreditor, og fogedsagen er slut. Kreditor kan senere bede fogedretten om at indkalde dig til et møde i fogedretten.

Forældelsesfristen for kreditors krav er 10 år fra datoen for påtegningen.

Sagsomkostninger

Udover kreditors krav skal du betale sagsomkostninger til kreditor. Beløbets størrelse står på opgørelsen (sidste side). Opgørelsen dækker de omkostninger, der er løbet på indtil nu. Hvis sagen fortsætter i fogedretten, vil der komme flere omkostninger.

Genoptagelse

Hvis dine indsigelser ikke er modtaget i fogedretten inden fristen på 14 dage, kan du bede fogedretten om at genoptage sagen. Det kræver, at du inden 4 uger efter, at fogedretten har givet betalingspåkravet en påtegning om, at det har samme virkning som en dom, skriftligt beder fogedretten om genoptagelse. Sagen kan undtagelsesvist også blive genoptaget, hvis din anmodning om genoptagelse kommer senere end 4 uger efter fogedrettens påtegning, men inden 1 år.

Fogedretten kan betinge en genoptagelse af, at du betaler eller stiller sikkerhed for sagsomkostninger.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte fogedretten, hvis du har spørgsmål. Du kan også læse om betalingspåkrav på www.domstol.dk.