Bekendtgørelse om revisionsvirksomhed § 8

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om revisionsvirksomhed er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 962 af 28. juni 2016

Konkurs
§ 8

Hvis en indehaver af stemmerettigheder kommer under konkurs, og revisionsvirksomheden ikke længere opfylder betingelserne i revisorlovens § 13, stk. 2, kan konkursboet udøve stemmerettighederne.

Stk. 2 Kurator skal efter reglerne i konkursloven antage sagkyndig bistand i det omfang, det er nødvendigt for at administrere den konkursramtes stemmeandel i overensstemmelse med revisorlovgivningens regler.

Stk. 3 Udøvelse af stemmerettighederne efter stk. 1 kan opretholdes, indtil boet er færdigbehandlet, dog højst op til 1 år efter konkursdekretets afsigelse. Revisionsvirksomheden skal snarest træffe foranstaltninger med henblik på at opfylde betingelserne i lovens § 13, stk. 2.

Stk. 4 Opfylder revisionsvirksomheden ikke betingelserne i § 13, stk. 2, efter boets afslutning eller efter udløbet af 1 års fristen, skal revisionsvirksomheden, eller den, der handler på revisionsvirksomhedens vegne, straks registrere sletning i registret over godkendte revisionsvirksomheder eller give meddelelse til Erhvervsstyrelsen, der herefter sletter revisionsvirksomheden fra registeret.

Stk. 5 Revisionsvirksomheden kan i sine vedtægter eller lignende aftale, der regulerer virksomhedens forhold, bestemme, at konkursboet ikke skal kunne udøve den konkursramtes stemmerettigheder. Dette medfører, at revisionsvirksomheden skal foranstalte sletning i registret over godkendte revisionsvirksomheder.