Bekendtgørelse om oplysninger om vederlag m.v., som administrator modtager fra en erhvervsdrivende fond

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1452 af 15. december 2014

I medfør af § 69, stk. 4, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013, som ændret ved lov nr. 712 af 25. juni 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Oplysninger om vederlag m.v. til administrator
§ 1

Årsrapporten for en erhvervsdrivende fond skal angive det samlede vederlag m.v. for regnskabsåret til administrator, som omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde § 43. Hvis administrator har krav på pensionsbetaling, skal årsrapporten desuden angive de samlede pensionsforpligtelser. Er der fastsat særlige bonusordninger for administrator, skal det oplyses, hvilke ordninger bonussen omfatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien af bonusordningerne.

Stk. 2 Oplysninger efter stk. 1, skal desuden angives for det foregående regnskabsår.

§ 2

Er fonden moderfond i en koncern, skal der i årsregnskabet gives oplysninger om det samlede vederlag m.v., som administrator modtager i andre virksomheder i koncernen.

Ikrafttræden
§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder anvendelse for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere.