Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 607 af 11. maj 2020

Krav til oplysninger om danske UCITS’ forhold
§ 3

Prospektet skal indeholde følgende oplysninger om den danske UCITS’ forhold:

 • 1) Afdelingernes og eventuelle andelsklassers navne.

 • 2) Adresse.

 • 3) Registreringsnummer i Finanstilsynet og CVR-nr. for en investeringsforening og SIKAV.

 • 4) Datoen for stiftelse og datoen for afdelingers og eventuelle andelsklassers oprettelse.

 • 5) Datoen for prospektets offentliggørelse.

 • 6) Hvem den danske UCITS modtager midler fra, herunder en profil af den typiske investor, som den danske UCITS, den danske UCITS’ afdelinger eller eventuelle andelsklasser modtager midler fra.

 • 7) Bestyrelsesmedlemmernes navne og angivelse af den hovedvirksomhed, som bestyrelsesmedlemmerne udøver uden for den danske UCITS, når dette har betydning.

 • 8) Navnet på investeringsforeningens direktør eller navnet på den danske UCITS’ investeringsforvaltningsselskab, adresse og CVR-nr., og navnet på dette selskabs direktør. Forvaltes den danske UCITS af et administrationsselskab, som er etableret i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået en aftale med på det finansielle område, skal det desuden oplyses, hvilket land administrationsselskabet er etableret i og har hjemsted i.

 • 9) Den eller de godkendte revisionsvirksomheders navne, adresser og CVR-nr.

 • 10) Navn, adresse og CVR-nr. på den danske UCITS’ depotselskab og en beskrivelse af depotselskabets opgaver samt af de interessekonflikter, som vil kunne opstå.

 • 11) En beskrivelse af de opbevaringsopgaver, som den danske UCITS’ depotselskab har delegeret til tredjemand, en liste over de tredjemænd, som depotselskabet har delegeret opbevaringsopgaver til, en liste over de virksomheder, som tredjemand har videredelegeret opbevaringsopgaver til og en beskrivelse af de interessekonflikter, som vil kunne opstå som følge af delegationen og videredelegationerne.

 • 12) Oplysning om indholdet af aftalen med den danske UCITS’ depotselskab, herunder en beskrivelse af ydelsen og prisen for ydelsen. Ejer den danske UCITS’ depotselskab aktier i den danske UCITS’ investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, skal det oplyses med angivelse af størrelsen af ejerandelen.

 • 13) Navne og adresser på virksomheder som rådgiver om placering af den danske UCITS’ formue og angivelse af disses hovedvirksomhed samt oplysning om, hvorvidt rådgiveren er den danske UCITS’ depotselskab eller er et selskab, som er koncernforbundet med den danske UCITS’ depotselskab, investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab. Er rådgiveren den danske UCITS’ depotselskab eller et selskab, som er koncernforbundet med den danske UCITS’ depotselskab, investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, skal indholdet af aftalen oplyses, herunder en beskrivelse af ydelsen og prisen for ydelsen.

 • 14) Om den danske UCITS har indgået aftale om markedsføring og formidling af andele i den danske UCITS’ afdelinger med den danske UCITS’ depotselskab eller et selskab, som er koncernforbundet med den danske UCITS’ depotselskab investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab. Har den danske UCITS indgået en aftale omfattet af 1. pkt., skal der oplyses om indholdet af aftalen. Oplysningerne skal omfatte prisen for ydelsen og en beskrivelse af ydelsen.

 • 15) Samtlige andre opgaver om investeringsforvaltningen af den danske UCITS’ afdelinger, som den danske UCITS, den danske UCITS’ investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab har videredelegeret til andre selskaber.

 • 16) Hvor årsrapport og halvårsrapport er tilgængelige.

 • 17) Vedtægternes eller fondsbestemmelsernes bestemmelse om stemmeret.

 • 18) Oplysninger om den ajourførte aflønningspolitik, herunder enten:

  • a) en beskrivelse af, hvordan fast og variabel løn beregnes, identiteten på de personer, der er ansvarlige for at tildele fast og variabel løn, herunder sammensætningen af aflønningsudvalget, hvis et sådant udvalg er nedsat, eller

  • b) et resumé af aflønningspolitikken, herunder en beskrivelse af, hvordan fast og variabel løn beregnes og identiteten på de personer, der er ansvarlige for at tildele fast og variabel løn, herunder sammensætningen af aflønningsudvalget, hvis et sådant udvalg er nedsat, og en erklæring om, om oplysningerne om den ajourførte aflønningspolitik er vederlagsfrit tilgængelige på en hjemmeside eller på papir samt en henvisning til hjemmesiden.

Stk. 2 Oplysninger om den ajourførte aflønningspolitik efter nr. 18 gælder alene for danske UCITS, der ikke har delegeret den daglige ledelse til et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab.