Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1091 af 01. juni 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1484 af 29. juni 2021

§ 5

Til lønindtægt regnes:

  • 1) De indkomster, der efter kildeskatteloven anses for A-indkomst og er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand.

  • 2) Arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

  • 3) A-indkomst, som en aktionær eller anpartshaver har indtjent ved arbejde for selskabet.

Stk. 2 Til lønindtægt regnes endvidere følgende indkomster, selv om de ikke anses for A-indkomst, jf. stk. 1:

  • 1) Løn m.v. til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning.

  • 2) Værdi af fri kost og andre naturalydelser, der ydes som vederlag i et tjenesteforhold.

  • 3) Løn udbetalt af fremmede stater, af internationale organisationer, herværende diplomatiske repræsentationer og medlemmer af sådanne, samt af fremmede staters herværende udsendte konsuler.

  • 4) Anden B-indkomst, som er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand.

Stk. 3 Værnepligtsløn ved forsvaret og civilforsvaret samt rådighedsvederlag inden for hjemmeværnet er omfattet af de bestemmelser, der er fastsat for lønindtægt.

Stk. 4 Til indtægt som selvstændig erhvervsdrivende regnes erhvervsindtægter, som i væsentlig grad skyldes den pågældendes egen arbejdsindsats ved selvstændig erhvervsvirksomhed, og som ikke efter stk. 1-3 regnes for lønindtægt.

Stk. 5 Indtægt som medarbejdende ægtefælle regnes som selvstændig erhvervsindtægt, medmindre der er tale om en lønaftale efter kildeskattelovens § 25 A.

Stk. 6 Godtgørelser for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelse, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som i væsentlig grad skyldes den pågældendes egen arbejdsindsats, regnes til selvstændig erhvervsindtægt.