Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 518 af 24. maj 2024

§ 7

Revisor skal i revisionspåtegningen give oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor fremhæver uden at modificere konklusionen.

Stk. 2 Revisor skal altid oplyse, hvis revisor under sit arbejde bliver opmærksom på, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig. Der skal endvidere særskilt oplyses om ikke uvæsentlige forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere. Herunder skal oplyses om overtrædelse af

  • 1) straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen,

  • 2) den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning, eller

  • 3) lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale.

Stk. 3 Oplysninger efter stk. 1 og 2 må ikke erstatte en modifikation til konklusionen.

Stk. 4 Oplysninger efter stk. 1 skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: »Fremhævelse af forhold i regnskabet«. Enhver oplysning efter stk. 2 skal angives i et særskilt afsnit med en overskrift, der er tilpasset indholdet.