14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 773 af 11. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Stormrådet yder efter ansøgning tilskud til fladefald på mindst 0,5 ha for den enkelte skov. I opgørelsen af stormfaldet kan medtages alt fladefald, der er sket inden for fristen for anmeldelse af stormfaldet, jf. lov om stormflod og stormfald § 16, stk. 2.

•••

Stk. 2 Der ydes tilskud til gentilplantning. Tilskud til gentilplantning ydes i form af grundtilskud og særlige tillæg.

•••

Stk. 3 Grundtilskud ydes til gentilplantning, når

  • 1) den enkelte nåletræsbevoksning indeholder mindst 50 % robuste træarter,

  • 2) den enkelte bevoksning indeholder mindst 2 træarter, hvor hver enkelt træart indgår med mindst 20 % i den enkelte bevoksning, og

  • 3) plantetallet udgør mindst 4000 stk. pr. ha for løvtræbevoksninger, og mindst 3500 stk. pr. ha for nåletræsbevoksninger.

•••

Stk. 4 Særlige tillæg ydes til

  • 1) etablering af kulturhegn,

  • 2) etablering af løvskovbryn,

  • 3) ekstra omkostninger ved gentilplantning med mindst 80 % robuste træarter,

  • 4) ekstra omkostninger ved gentilplantning med mindst 80 % robuste løvtræarter, dog ikke birk, rødel og bævreasp,

  • 5) ekstra omkostninger ved kulturetablering uden brug af pesticider, dog kun hvis arealet ikke dybdepløjes,

  • 6) ekstra omkostninger ved oprydning og gentilplantning som skyldes særlige hensyn til fortidsminder og

  • 7) ekstra omkostninger ved plantning af 500 ekstra planter pr. ha.

•••

Stk. 5 Særlige tillæg til gentilplantning efter stk. 4, ydes kun, hvis der også ydes grundtilskud efter stk. 3.

•••

Stk. 6 Minimumskravet til plantetal skal opfyldes på bevoksningens bruttoareal, hvori nordmannsgran og nobilis ikke medregnes. Naturlig opvækst kan indgå med op til 10 % af plantetallet i den enkelte bevoksning.

•••

Stk. 7 Minimumskrav til andelen af robuste træarter beregnes af bevoksningens faktiske plantetal.

•••

Stk. 8 Der skal i forbindelse med ydre rande etableres løvskovbryn af mindst 20 meters bredde i skovens nord- og vestkant, og mindst 10 meters bredde ved de øvrige kanter. Ved løvskovbryn forstås bevoksninger af løvtræ og buske. Sammensætningen af løvskovbryn fastsættes af Stormrådet.

•••

Stk. 9 Hvis der ydes tilskud til gentilplantning, ydes der også tilskud til oprydning. Ved oprydning forstås oparbejdning og fjernelse af det stormfældede træ.

•••

Stk. 10 Udover tilskud til gentilplantning og oprydning ydes der tilskud til tilplantningsplaner, jf. § 12.

•••

Stk. 11 Tilskud til et stormfældet areal kan ydes uanset om oprydning og gentilplantning på arealet er påbegyndt eller gennemført.

•••

Stk. 12 Tilskud kan ydes i begrænset omfang til afretning af kanter i stående stormskadede bevoksninger i umiddelbar tilknytning til arealer med fladefald.

•••

Stk. 13 Ved plantning skal anvendes træarter og provenienser, som er egnede på lokaliteten.

•••
profile photo
Profilside