14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger § 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 Friplejeboligleverandøren sender ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen om godkendelse af etablering af friplejeboliger ved omdannelse, jf. lovens § 11, stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges kopi af den certifikation, som Sundhedsstyrelsen har meddelt. Desuden skal ansøgningen vedlægges:

  • 1) Oplysning om det lovgrundlag, som boligerne oprindeligt er opført efter, herunder oplysning om meddelt offentlig støtte.

  • 2) Dokumentation for, at der er indgået aftale med kommunalbestyrelsen og eventuelle andre indskydere om tilbagebetaling af kommunal grundkapital samt eventuelle øvrige tilgodehavender, jf. § 49, stk. 3 og 4.

  • 3) Erklæring fra friplejeboligleverandøren om, at ejendommen ikke er belånt i et sådant omfang, at kapitaludgifterne kommer til at overstige de kapitaludgifter, der kan indgå i lejen, jf. bestemmelsen i lovens § 42, stk. 2.

  • 4) Beskrivelse af ejendommen, herunder oplysninger om ejendommens beliggenhed, vedligeholdelsestilstand, antal boliger og disses indretning samt oplysning om, at der er knyttet et serviceareal til boligerne, eller at disse vil blive etableret i forbindelse med omdannelsen.

  • 5) Erklæring fra friplejeboligleverandøren om, at de beboere, der skal være lejere i friplejeboligbebyggelsen, er omfattet af målgruppen for friplejeboliger, jf. lovens § 3, stk. 1.

  • 6) Erklæring fra friplejeboligleverandøren om, at de enkelte lejemål er eller vil blive forsynet med brugelige låse og nøgler i forbindelse med omdannelsen.

•••

Stk. 2 Stk. 1, nr. 3, finder ikke anvendelse ved omdannelse af ejendomme, hvortil der ikke ydes eller har været ydet offentlig støtte.

•••

Stk. 3 Hvis ejendommen er opført med statslig ydelsesstøtte til realkreditlånet, vedlægges ansøgning efter stk. 1, tillige erklæring fra det långivende realkreditinstitut om, at det vil godkende, at friplejeboligleverandøren overtager eksisterende lån, hvortil der er knyttet statslig ydelsesstøtte.

•••

Stk. 4 For ejendomme, der ønskes omdannet efter lovens § 11, stk. 2, nr. 1 eller 2, vedlægges ansøgning efter stk. 1 tillige erklæring fra friplejeboligleverandøren om, at der vil blive foretaget en gennemgang af de enkelte boligers vedligeholdelsestilstand.

•••
profile photo
Profilside