Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning på Beskæftigelsesministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af covid-19 § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1052 af 31. maj 2021

§ 11

Retten til kompensation er betinget af, at institutionen senest 6 måneder efter ophøret af perioden, hvortil der ydes lønkompensation, jf. § 1, indsender følgende supplerende dokumentation:

  • 1) Antallet af hjemsendte ansatte, jf. § 6, stk. 1, som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19), samt deres andel i pct. af alle ansatte, hvis antallet af hjemsendte ansatte ikke har været mere end 50. Institutionen skal indsende dokumentation for, at de ansatte har været sendt hjem uden arbejde. Dokumentationen skal ledsages af en attestation fra en faglig repræsentant i institutionen om, at de pågældende ansatte har været hjemsendt uden arbejde. Er der ikke en faglig repræsentation i institutionen, skal institutionen indsende dokumentation for, at de ansatte har været sendt hjem uden arbejde.

  • 2) Den faktiske periode, som de ansatte var hjemsendt i uden at arbejde. Hvis der er forskel på varigheden af de enkelte ansattes faktiske hjemsendelse, herunder eventuelle afbrydelsesperioder efter § 5, stk. 7, anføres dette.

  • 3) Institutionens aftaleretlige forpligtelse til at udbetale løn.

  • 4) Hvorvidt institutionens lønudgifter for den enkelte ansatte er kompenseret helt eller delvist på anden vis i kompensationsperioden samt oplysninger om godtgjort lønudgift, jf. § 6, stk. 4.

  • 5) Hvorvidt institutionen har foretaget afskedigelser begrundet i økonomiske forhold i perioden, der er søgt om lønkompensation for, jf. § 6, stk. 6.

  • 6) Om institutionen i kompensationsperioden har været omfattet af § 6, stk. 7, herunder perioden for eventuel lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, samt hvilke ansatte, der har været i konfliktramte stillingskategorier, og som institutionen har modtaget lønkompensation for.

  • 7) Opgørelse af lønudgifter i kompensationsperioden.

Stk. 2 Den supplerende dokumentation efter stk. 1 skal udarbejdes med bistand fra en uafhængig godkendt revisor, der skal afgive erklæring om den supplerende dokumentation m.v., jf. stk. 1.

Stk. 3 I forbindelse med fremsendelsen af den supplerende dokumentation efter stk. 1 skal institutionens bestyrelse eller direktion på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte.

Stk. 4 Ved afgivelse af erklæringen efter stk. 2 finder § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer anvendelse.

Stk. 5 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 2.