Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 621 af 14. maj 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 797 af 08. juni 2020, bekendtgørelse nr. 557 af 29. marts 2021, bekendtgørelse nr. 917 af 06. maj 2021, bekendtgørelse nr. 1386 af 17. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1873 af 24. september 2021, bekendtgørelse nr. 2214 af 26. november 2021 og bekendtgørelse nr. 1317 af 22. september 2022

§ 16

Der gennemføres løbende kontrol med den udbetalte kompensation, jf. §§ 17-19.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der udtages til kontrol, at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Stk. 4 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 3, dog maksimalt 8.000 kr., hvis der ikke er modtaget mere end 250.000 kr. i kompensation for den periode, kontrollen efter stk. 1, og § 16, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1169 af 14. juli 2020 om en ny midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 omfatter.

Stk. 5 Retten til godtgørelse efter stk. 4 bortfalder, og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis den selvstændige endeligt dømmes for misbrug af kompensationsordningen.