Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr § 34

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2542 af 15. december 2021

§ 34

Dyrlægen skal mindst en gang om måneden indberette oplysninger om enhver anvendelse eller udlevering af receptpligtige lægemidler, herunder vacciner og sera, til produktionsdyr til VetStat på https://vetstat.fvst.dk/. Oplysningerne skal omfatte følgende:

  • 1) Dato for anvendelse eller udlevering.

  • 2) Dyrlægens autorisationsnummer.

  • 3) Det besætningsnummer, hvor dyrene er registreret.

  • 4) Lægemidlets varenummer.

  • 5) Anvendt mængde.

  • 6) Kode for dyreart, jf. bilag 1.

  • 7) Kode for aldersgruppe, jf. bilag 1.

  • 8) Kode for ordineringsgruppe, jf. bilag 1.

Stk. 2 Dyrlægen skal indberette samtlige data, jf. stk. 1, for en kalendermåned senest den 10. i den efterfølgende måned. Dyrlægen skal opbevare data i mindst 1 år efter indberetning og på forlangende forevise eller udlevere disse til kontrolmyndigheden.

Stk. 3 Dyrlægen skal en gang om måneden i VetStat på https://vetstat.fvst.dk håndtere eventuelle fejlindberetninger, der fremgår af fejlhåndteringsmodulet i VetStat, og som er indberettet på dyrlægens autorisationsnummer. Dyrlægen skal håndtere fejlindberetninger, som dyrlægen modtager besked om via fejlhåndteringsmodulet ved enten selv at rette fejlene eller at tage kontakt til Fødevarestyrelsen via VetStat på https://vetstat.fvst.dk/. Fejl skal være håndteret senest tre måneder efter indberetningen.

Stk. 4 Indberetningspligten efter stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, når dyrlægen anvender eller udleverer receptpligtige lægemidler, herunder vacciner og sera, til heste.

Stk. 5 Undtaget fra kravet i stk. 1, nr. 3, er indberetninger for dyr, som ikke er omfattet af krav om registrering i CHR, jf. bekendtgørelse om registrering i CHR og om identifikation af kvæg, svin, får, geder, hjorte eller kameler.