Bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 13 af 12. januar 2012,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1091 af 07. oktober 2014 og bekendtgørelse nr. 1250 af 11. november 2015

§ 2

De i § 1, nr. 2, og bilag 1, nr. 4, litra a, nævnte beløb reguleres hvert tredje år pr. 1. januar efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. lov om beregning af et nettoprisindeks. Reguleringen sker første gang pr. 1. januar 2016.

Stk. 2 Regulering efter stk. 1 sker på grundlag af den årlige procentvise ændring i nettoprisindekset, beregnet ud fra indekset i september måned. Det regulerede beløb vedrørende selvrisiko pr. skade samt beløbsgrænsen for, hvilke skader der ikke kan anmeldes til forsikringsselskabet, afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 100. Det regulerede beløb vedrørende den samlede maksimale selvrisiko i forsikringstiden afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 1.000. Det regulerede beløb vedrørende den maksimale erstatning for forøgede byggeudgifter afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.000. Reguleringen sker på grundlag af det på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding.

Stk. 3 Justitsministeren bekendtgør hvert tredje år de afrundede beløbs størrelse.