Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021

§ 1

Bekendtgørelsen gælder for bygge- og anlægsarbejde (byggepladser), hvad enten arbejdet udføres af ansatte, arbejdsgiver selv eller af selvstændige uden ansatte.

Stk. 2 Dog gælder bestemmelserne i kapitel 9 om velfærdsforanstaltninger, ikke ved arbejde, hvor der ikke beskæftiges ansatte, eller som omfattes af § 2, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø.

Stk. 3 Bestemmelserne i kapitel 9 om velfærdsforanstaltninger gælder desuden ikke ved arbejde,

  • 1) hvor arbejdsgiverens arbejdsopgaver på byggepladsen er af en varighed på højst 3 hele arbejdsdage, og de ansattes samlede beskæftigelse er på højst 6 manddage, eller

  • 2) hvor de ansatte under beskæftigelsen på byggepladsen begynder og afslutter den daglige arbejdstid på et andet sted end byggepladsen. Ved sådanne arbejder skal den ansatte have velfærdsforanstaltninger efter reglerne om skiftende arbejdssteders indretning.

Stk. 4 Ved bygge- og anlægsarbejde forstås i denne bekendtgørelse

  • 1) arbejde, der udføres i forbindelse med opførelse og ændring af bygninger og konstruktioner, herunder montagearbejder,

  • 2) opførelse og ændring af veje, tunneler, broer, havne og lignende anlæg,

  • 3) grave- og jordarbejde i forbindelse med ovennævnte,

  • 4) rør- og kabellægning,

  • 5) reparations- og vedligeholdelsesarbejder af ovennævnte og

  • 6) nedbrydning og demontering af ovennævnte eller dele heraf.