Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 550 af 03. maj 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1259 af 09. september 2022

§ 11

En flygtning skal visiteres til en kommune, som efter de aftalte eller fastsatte kommunekvoter skal modtage og boligplacere flygtninge, jf. dog stk. 2, 3 og 4.

Stk. 2 Udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, skal visiteres til en kommune med udgangspunkt i de forholdsmæssige kommuneandele, som fastsættes efter bekendtgørelse om forholdsmæssige kommunetal for fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3 Hvis en flygtning har en særlig tilknytning til en kommune som følge af, at den pågældende inden meddelelse af opholdstilladelse har været anbragt på en institution eller i familiepleje i kommunen eller har nærtstående familiemedlemmer, der er bosat i kommunen, eller der foreligger andre ganske særlige forhold, kan en flygtning visiteres til en kommune, som efter de aftalte eller fastsatte kommunekvoter ikke skal modtage og boligplacere flygtninge, eller til en kommune, som efter sin kvote ikke skal modtage yderligere flygtninge.

Stk. 4 Hvis en flygtning forud for visiteringsafgørelsen kan godtgøre at have et faktisk og reelt jobtilbud og den samlede daglige transporttid mellem bopæl og arbejde vil udgøre mere end 2 timer med offentlige transportmidler, såfremt visitering sker til en kommune efter stk. 1 eller 2, kan den pågældende visiteres til den kommune, hvor arbejdspladsen er beliggende eller en nærliggende kommune. Jobtilbuddet skal have et omfang på minimum 15 timer om ugen og må ikke være tidsbegrænset, medmindre der er tale om et tilbud om integrationsgrunduddannelse, jf. lov om integrationsgrunduddannelse. Flygtningen skal fremlægge skriftlig dokumentation for jobtilbuddet, fx i form af en ansættelseskontrakt eller aftale om integrationsgrunduddannelse, som skal være modtaget af Udlændingestyrelsen på tidspunktet for visiteringsafgørelsen.