Bekendtgørelse om bobestyrere § 21

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om bobestyrere er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 808 af 29. november 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1631 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1111 af 30. juni 2020

§ 21

Hvis der er kontante midler i et bo, oprettes der en eller flere konti i et pengeinstitut. Udøver bobestyreren advokatvirksomhed, oprettes kontoen eller kontiene i bobestyrerens navn med vedtegning om boets navn. Andre bobestyrere opretter konto eller konti i boets navn.

Stk. 2 Kontante midler tilhørende et bo skal indestå på en eller flere af de konti, der er nævnt i stk. 1. Det skal af en oversigt hos bobestyreren fremgå, hvilke konti der er knyttet til det enkelte bo.

Stk. 3 Skifteretten fastlægger i samråd med bobestyreren, i hvilket omfang bobestyreren kan råde over boets midler. Fastlæggelsen heraf skal ske under hensyntagen til boets særlige forhold, herunder om driften i en eventuel virksomhed fortsætter, jf. stk. 4.

Stk. 4 Bobestyreren kan, når driften af afdødes virksomhed fortsættes, tillade, at virksomheden råder over en passende kassebeholdning. Foretages bogføringen af ansatte i boets virksomhed, jf. § 22, stk. 3, kan bobestyreren tillade, at boets midler i fornødent omfang undergives disses rådighed. Den revisor, som bobestyreren har antaget i henhold til § 22, stk. 3, påser, at midlerne er til stede.

Stk. 5 Boets værdipapirer skal enten noteres på boets navn eller anbringes i åbent depot i et pengeinstitut.