Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1170 af 31. oktober 2017

§ 4

Finanstilsynet skal inden 6 måneder efter modtagelsen af ansøgningen give udstederen meddelelse om sin afgørelse. Kræver Finanstilsynet inden for denne frist supplerende oplysninger, løber fristen først fra den dato, hvor udstederen har fremsendt de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelsen.

Stk. 2 Foreligger der ingen afgørelse inden for de i stk. 1 nævnte frister, anses ansøgningen for afslået.