Bekendtgørelse om beboerrepræsentation § 4

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om beboerrepræsentation er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 748 af 30. maj 2022

§ 4

Beboermødet vælger selv sin dirigent.

Stk. 2 Beboermødet foretager valg af beboerrepræsentanter og suppleanter for disse. Der skal vælges 3 beboerrepræsentanter. I ejendomme med mindre end 13 beboelseslejligheder skal der vælges 1 beboerrepræsentant. Der kan samtidig ske valg af revisor. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3 Valgbare som beboerrepræsentanter og revisor er lejere af beboelseslejligheder i ejendommen og medlemmer af disses husstand. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke for lejere i fremlejeforhold.

Stk. 4 På beboermødet skal der træffes beslutning om, at et beløb på indtil 509 kr. årligt pr. beboelseslejlighed skal opkræves til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen. Opkrævning af større beløb kan ske med tilslutning fra den enkelte lejer.

Stk. 5 Det i stk. 4 nævnte beløb er opgjort i 2022-niveau og reguleres en gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12 måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.