Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 36

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 36

Udbetaling af egenpension begynder fra det tidspunkt, hvor en apoteker fratræder apotekets drift, og for andre medlemmers vedkommende fra udløbet af det tidsrum, for hvilket lønudbetaling har fundet sted. Udbetalingen ophører med udgangen af den måned, i hvilken pensionisten afgår ved døden.

Stk. 2 Efterindtægt udbetales fra udløbet af den måned, hvori pensionisten er afgået ved døden.

Stk. 3 Ægtefællepension og børnepension kommer, for så vidt angår apotekeres efterladte, til udbetaling dagen efter dødsdagen, såfremt afdøde ved dødsfaldet drev apotek. For andre medlemmmers vedkommende kommer ægtefællepension og børnepension til udbetaling fra udløbet af den periode, hvori der ydes vedkommende efterindtægt. Ægtefællepensionen ophører med udgangen af den måned, hvor ægtefællen afgør ved døden, og børnepensionen efter § 22 med udgangen af den måned hvori barnet fylder 21 år og børnepension efter § 29, stk. 7, fylder 18 år.

Stk. 4 Alle pensionsudbetalinger mv. i henhold til bekendtgørlesen udredes af staten. Pensionen udbetales månedlig og forud ved hver måneds begyndelse. Udbetalingen finder sted senest på den sidste søgnedag i den foregående måned.

Stk. 5 Dødsfald i en måned, for hvilken udbetaling har fundet sted, medfører ikke pligt til tilbagebetaling af nogen del af det forudbetalte beløb.