Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2018 af 26. oktober 2021

§ 13

En virksomheds eksterne eller interne revisor skal én gang årligt gennemgå virksomhedens tilrettelæggelse og implementering af forretningsgange og systemer til efterlevelse af kravene i §§ 4-12.

Stk. 2 En virksomheds eksterne eller interne revisor skal ligeledes én gang årligt påse, at virksomheden til enhver tid vil kunne opgøre og tilvejebringe de påkrævede opgørelser og oplysninger i § 6 og bilag 3. Det udførte arbejde skal omfatte en stikprøvekontrol af de specificerede oplysninger.

Stk. 3 En virksomheds eksterne revisor skal afgive en erklæring vedrørende stk. 1 og 2. Erklæringen afgives efter en standard, der findes på Finanstilsynets hjemmeside. Såfremt erklæringen afgives med forbehold eller supplerende oplysninger, skal revisor udarbejde en separat erklæring med de nødvendige modifikationer.

Stk. 4 Revisorerklæringen, jf. stk. 3, skal afgives senest samtidig med påtegning af en virksomheds årsregnskab og skal sendes til Finanstilsynet senest 14 dage efter afgivelse af erklæringen. Finanstilsynet videresender kopi af erklæringen til Finansiel Stabilitet.

Stk. 5 Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1-4 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6, herunder hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed eller §§ 184 og 186 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter fastsætter en anden afvikling end konkurs.

Stk. 6 Den interne eller eksterne revisor for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6, skal én gang årligt påse, at virksomheden til enhver tid vil kunne tilvejebringe de påkrævede opgørelser i § 6.

Stk. 7 For virksomheder omfattet af stk. 6 skal den eksterne revisor afgive en erklæring vedrørende stk. 6.  Stk. 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse for erklæringen i medfør af 1. pkt.