14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Kasseeftersynsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om afholdelse af eftersyn af likvide beholdninger, varebeholdninger og andre aktiver ved statslige institutioner m.fl.

Bekendtgørelse nr. 696 af 14. juli 2000

Denne konsoliderede version af kasseeftersynsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Kasseeftersynsbekendtgørelsen

I medfør af § 14 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 (rigsrevisorloven) fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Bestemmelserne i denne bekendtgørelse anvendes på regnskaber omfattet af lovens § 2, stk. 1, jf. dog § 3, stk. 2 i lov nr. 465 af 12. juni 1996 om ændring af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og lov om statsrevisorerne.

§2 Eksterne eftersyn af de likvide beholdninger, varebeholdninger og andre aktiver ved statslige institutioner m. fl. afholdes af Rigsrevisionen.

Stk. 2 Eksterne eftersyn vedrørende regnskaber, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, kan efter aftale mellem rigsrevisor og vedkommende minister inden for et nærmere fastlagt samarbejde om varetagelsen af revisionsopgaverne afholdes af et organ for intern revision eller af myndigheder og institutioner, der er bemyndigede hertil. I en sådan aftale fastsættes de nærmere regler for eftersynsopgaven. Rigsrevisionen kan lade sig repræsentere ved eftersynene eller selv afholde eftersyn.

Stk. 3 Rigsrevisor kan tilsvarende indgå aftale med dertil bemyndigede om afholdelse af eksterne eftersyn vedrørende regnskaber, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1, nr. 3 og 4, jf. stk. 2, når der er indgået aftaler om samarbejde om varetagelse af revisionsopgaver i overensstemmelse med lovens § 9, stk. 2 og 3.

§3 Ved eksterne eftersyn af de likvide beholdninger skal alle opgørelser, regnskabsmateriale, dokumenter mv. forevises, ligesom der skal meddeles alle de oplysninger, der er nødvendige, for at eftersynet kan gennemføres. Hvor elektronisk kasserapport anvendes, skal kassereren afslutte denne og udskrive kassekladden. Bogholderen frigiver/godkender herefter kassekladden og bogføring foretages.

Stk. 2 Den, der varetager betalingsforretningerne, afgiver erklæring om, at kontantbeholdningen mv. er optalt i den pågældendes nærværelse og rigtigt tilbageleveret.

§4 For institutioner mv. omfattet af lov om statens regnskabsvæsen, hvor kasseforretningerne varetages af en anden end den pågældende institutions chef, påhviler det chefen for den pågældende institution mv., eller den han har bemyndiget hertil, ved uanmeldte interne eftersyn af de likvide beholdninger at sikre sig, at betalingsforretningerne udføres forsvarligt og at optælle de likvide beholdninger.

Stk. 2 Ved øvrige beholdningseftersyn optælles og afstemmes vare- og materielbeholdninger og lignende beholdninger, der repræsenterer en værdi. Opgørelsen skal indeholde stillingtagen til værdiansættelse, ejerforhold og tilstedeværelse. Disse beholdningseftersyn afholdes ved den pågældende administrations foranstaltning, og der sker efter aftale indberetning herom til Rigsrevisionen.

Stk. 3 Foretagne eftersyn og optællinger mv. skal være dokumenterede.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. juli 2000.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 337 af 24. juni 1977 om afholdelse af kasse- og beholdningseftersyn ved statens kasser m.fl.

Stk. 3 Kasseeftersynsvirksomhed, som hidtil i henhold til særlige bestemmelser eller aftale har været varetaget af en anden myndighed end Rigsrevisionen, fortsætter indtil videre uændret, indtil nye aftaler i overensstemmelse med nærværende bekendtgørelse indgås.

profile photo
Profilside