Arkivloven § 43a

Denne konsoliderede version af arkivloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1050 af 17. december 2002,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016,
som ændret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018 og lov nr. 1943 af 15. december 2020

§ 43a

Rigsarkivets afgørelser efter § 39 b kan påklages til Kulturministeriet.

Stk. 2 Klagen indgives skriftligt til Rigsarkivet, der videresender klagen til Kulturministeriet ledsaget af den påklagede afgørelse og eventuelt materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Stk. 3 Omhandler klagen arkivalier, der er klassificerede af sikkerhedsmæssige årsager, skal klagen rettes til den ressortmyndighed, der har ansvaret for det pågældende område.