Arkivloven § 41

Denne konsoliderede version af arkivloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1050 af 17. december 2002,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016,
som ændret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018 og lov nr. 1943 af 15. december 2020

§ 41

Kulturministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Datatilsynet regler om vilkår for brugen af oplysninger af den art, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, databeskyttelsesloven og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. Arkivbekendtgørelsen

Stk. 2 De myndigheder, der er nævnt i §§ 31-35, kan i forbindelse med imødekommelse af ansøgninger om arkivadgang eller begæringer om indsigt fastsætte særlige vilkår for benyttelse af ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier.

Stk. 3 Vilkår fastsættes på grundlag af

  • 1) karakteren af de oplysninger, der gives adgang til, samt

  • 2) det formål, der angives for benyttelsen, jf. § 30, stk. 2.

Stk. 4 Som vilkår kan bl.a. fastsættes,

  • 1) at oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold ikke viderebringes,

  • 2) at der ikke rettes henvendelse til personer, der er nævnt i det materiale, der gives adgang til, eller til disses pårørende,

  • 3) at dokumenter m.v. ikke gengives i deres helhed, samt

  • 4) at der ikke foretages kopiering.

Stk. 5 I tilfælde, hvor karakteren af de oplysninger, der gives adgang til, og det formål, der tilsigtes, tilsiger dette, kan der fastsættes andre vilkår.

Stk. 6 I tilfælde, hvor der fastsættes særlige vilkår, jf. stk. 2, skal benytteren afgive erklæring om at ville overholde de fastsatte vilkår.

Stk. 7 Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om benyttelse af offentlige arkivalier. Arkivbekendtgørelsen