Anmeldelsesbekendtgørelsen § 40

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

Ændringer i registrerede forhold
§ 40

Anmeldelse af ændring af vedtægter eller et andet registreret forhold skal vedlægges dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). Ved enhver vedtægtsændring skal nye daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse vedlægges anmeldelsen.

Stk. 2 Følgende ændringer kan ikke foretages i selvbetjeningsløsningen og skal derfor anmeldes til Erhvervsstyrelsen, jf. § 3:

  • 1) Overgang fra en virksomhed med begrænset ansvar til en anden virksomhedstype omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

  • 2) Overgang fra et kommanditselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til et kommanditselskab, der skal registreres i henhold til skatte- og afgiftsmæssige regler.

  • 3) Overgang fra et interessentskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til et interessentskab, der skal registreres i henhold til skatte- og afgiftsmæssige regler.

  • 4) Overgang fra at være et kommanditselskab, som er registreringspligtig efter skatte- og afgiftsmæssige regler til at være et kommanditselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

  • 5) Overgang fra at være et interessentskab, som er registreringspligtig efter skatte- og afgiftsmæssige regler til at være et interessentskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

  • 6) Overgang fra erhvervsdrivende forening omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til ikke-erhvervsdrivende forening.

  • 7) Overgang fra en ikke-erhvervsdrivende forening til erhvervsdrivende forening omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

  • 8) Omdannelse af virksomhed med begrænset ansvar til aktieselskab, jf. selskabslovens § 325.

  • 9) Overgang fra erhvervsdrivende andelsselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til ikke-erhvervsdrivende andelsselskab.

  • 10) Overgang fra ikke-erhvervsdrivende andelsselskab til erhvervsdrivende andelsselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Stk. 3 Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nummer med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke anmeldes.