Andelsbogsbekendtgørelsen § 21

Denne konsoliderede version af andelsbogsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen

Bekendtgørelse nr. 214 af 15. marts 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1640 af 29. juni 2021

§ 21

Tinglysning af påtegning på et papirbaseret pantebrev kan ske, når det pågældende dokument er konverteret til et digitalt dokument.

Stk. 2 Tinglysningsretten forestår konverteringen af papirbaserede pantebreve, jf. dog stk. 6.

Stk. 3 Anmodning om konvertering af et papirbaseret pantebrev skal indgives skriftligt til Tinglysningsretten.

Stk. 4 En anmodning om konvertering af et papirbaseret pantebrev skal indeholde oplysning om, hvorvidt konverteringen af det pågældende pantebrev er nødvendig for tinglysning af en påtegning på pantebrevet. Tinglysningsretten kan udarbejde en særlig blanket, der skal anvendes ved fremsendelse af anmodningen.

Stk. 5 Ved anmodning om konvertering af et papirbaseret pantebrev skal det originale dokument indsendes til retten sammen med anmodningen om konvertering. Er det originale pantebrev bortkommet, kan der ikke ske konvertering, før der er opnået dom til mortifikation.

Stk. 6 Autoriserede anmeldere kan aflyse papirbaserede pantebreve uden forudgående konvertering.