ABT 18 § 40

Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18)

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse
§ 40

Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister, når arbejdet forsinkes som følge af

  • a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23,

  • b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens skyld, og som bygherren ikke er herre over,

  • c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller

  • d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens egne forhold.

Stk. 2 Bygherren skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

Stk. 3 Hvis bygherren indser, at der vil indtræde forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give skriftlig meddelelse til entreprenøren om det.

Stk. 4 Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt give entreprenøren skriftlig meddelelse om den krævede tidsfristforlængelse og årsagen dertil. Entreprenøren skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3.