AB Forbruger § 63

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Ankenævn og domstole
§ 63

Opstår der uenighed mellem parterne, kan forbrugeren efter dansk rets almindelige regler vælge at indbringe sagen for et ankenævn eller for de almindelige domstole.