AB Forbruger § 30

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse
§ 30

Forsinkelse, som ikke giver ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende for entreprenøren.