AB Forbruger § 25

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

Betaling og ret til tilbageholdelse af betalingen
§ 25

Betaling skal ske, når arbejdet er afleveret, jf. § 37.

Stk. 2 En faktura forfalder til betaling, når forbrugeren modtager fakturaen. Betaling anses for rettidig, når den sker senest 15 arbejdsdage efter forfaldsdagen.

Stk. 3 I tilfælde af uenighed om en faktura kan forbrugeren holde hele eller dele af betalingen tilbage. Forbrugeren skal dog betale for den del af fakturaen, der er enighed om.

Stk. 4 Hvis skyldige beløb ikke betales rettidigt, forrentes beløbet med rentelovens rentesats fra forfaldsdagen.